top of page
mindfulness brainwawes.png

Hvordan Yoga påvirker vår hjerne

Yoga i denne sammenheng peker på nærværs- og oppmerksomhetstrening (pratyahara og dharana), pranayamas, og meditasjon (dhyana), ikke asanas, fysiske øvelser.

 

I løpet av de siste 20 årene har det kommet en mengde vitenskapelig dokumentasjon på at praktisering av oppmerksomhetsbasert yoga og meditasjon, inkludert Mindfulness kan føre til betydelige endringer i hjernens funksjon, struktur (nevroplastisitet) og blodgjennomstrømming. Samlet viser studier at Yogapraksis har positiv effekt på hippocampus, amygdala, the prefrontal cortex, the cingulae cortex samt hjernenettverkene.

Nevroplastisitet, en revolusjonerende forståelse?

I følge nevrovitenskap, endres nevroner kontinuerlig. De formes gjennom vår erfaring, hva vi tenker og tror. Hver gang vi opplever noe nytt, dannes en ny nevral bane, og hvis dette gjentas, forsterkes og styrkes denne forbindelsen. Dette skjer gjennom hele livet, de nevrale forbindelsene kan styrkes og svekkes, slås av eller på og vi kan skape nye. Denne forståelsen er egentlig revolusjonerende, men speiler dessverre verken medisin eller psykologi.  Yogier og utøvere av Zen (mennesker som har meditert lenge) har alltid vært klar over dybden i sinnets natur og hatt en viten om hvordan vi kan endre det.   

Endringer i grå substans og kortikal tykkelse

Studier viser betydelige endringer i grå substans og kortikal tykkelse i flere hjerneregioner, bl.a. i hippocampus og parahippocampus gyrus som har med hukommelse og spatial evne å gjøre.

 

Studier viser videre større kortisal tykkelse i prefrontal cortex, som så vidt meg bekjent, er ansvarlig for utøvende funksjon og selvregulering (kognitive prosesser og sosial atferd). Disse endringene begrenser aktiviteten i the default mode network, DMN som bl.a. er ansvarlig for selvrefererende tenkning på repeat. Samtidig  viser studier at det øker aktiviteten i frontale, parietale og temporallapper, som er assosiert med oppmerksomhet, persepsjon og nærvær.

Disse endringene mer enn antyder at praktisering av Yoga bidrar til bedre følelsesmessig regulering og kognitiv funksjon og at det kan være til stor hjelp for mennesker med tendenser i retning av psykisk overbelastning.

Endringer i hjernenettverkene som følge av endringer i sinnet 

Praktisering av Yoga assosieres med komplekse endringer i hjernens nettverk - måten nettverkene ’snakker sammen’. Spesielt ser man store endringer i DMN, the default mode network (standardmodusnettverket) som har med levd liv å gjøre, og som er det nevrologiske grunnlaget for vanemessig selvreflekterende tekning - forestillinger vi har om livet, oss selv og andre – og som ofte fører til stress, misnøye, bekymring, frykt og projeksjon.

Videre svekker Yoga korrelasjonen mellom DMN og områdene i hjernen som er forbundet med følelser og hukommelse. Dette reduserer tilbøyeligheten til å repetere og gjenskape, og øker tilbøyeligheten til å leve her og nå.

DAN, the Dorsal Attention Network som står for nærværsbevissthet - present moment awareness - aktiveres og ’forsterkes’ gjennom nærværs- og oppmerksomhetstrening, som Yoga i stor grad handler om. Utfordringen for oss mennesker, er at DAN og selvabsorpsjonsentret DMN er anti-korrellerte, begge kan ikke være aktive samtidig. Dette er selve kjernen for å forstå hvordan slike teknikker fungerer. Oppmerksomhetstrening skaper nye nevrale baner og forsterker det ene nettverk på bekostning av det andre.

Et annet nettverk som beviselig endrer karakter hos mennesker som har meditert mye, er the Salience Network som på en måte renoveres slik at det blir enklere å opprettholde nærværsbevissthet. I noen tilfeller har man sett at nærværsbevissthet (presence awareness) kan bli en normaltilstand.

Endringene som oppstår gjennom nærværs- og oppmerksomhetstrening er som sagt ingen ny oppdagelse. Det er den repeterende øvelsen med å fokusere oppmerksomhet under meditasjon som endrer hjernen og hjernenettverkene. Dette endrer også vårt forhold til selve tenkningen og måten vi eksister på - sinnet rekonstrueres, filtret vi opplever virkeligheten gjennom, fjernes.   

bottom of page