top of page
1101b936_4908bfc9c987453db7dd034742477006.jpg_srz_p_600_402_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz.j

ISEN - International Spiritual Emergence Network's

etiske standarder oversatt til norsk

(foreløpig kun via google translate)

GENERELL ERKLÆRING OM FORPLIKTELSE

Våre etiske standarder er i tråd med våre verdier.

Alle medlemmer og støttespillere av ISEN er forpliktet til å drive virksomheten med de høyeste standarder for integritet og personlig oppførsel.

Dette er et levende dokument, som utvikler seg etter hvert som vi og ISEN vokser. Den bør danne grunnlaget for innholdet på nettstedet og aktiviteten for hvert SEN-medlem.

VÅR ASPIRASJONISEN har som mål å fungere som et fyrtårn av lys, som en leder av den globale åndelige fremvekstbevegelsen, og lindre lidelsen til de som er i åndelig fremvekst gjennom å gi støtte, utdanning, forskning, offentlig bevissthet, styrke kollektiv visdom og samarbeid, samtidig som de støtter utviklingen av nye medlemsnettverk og oppmuntring til tverrfaglig og interkulturell dialog. Ved å bidra til utviklingen av kartografien til den menneskelige psyken, ser vi for oss en verden der alle omfavner åndelig fremvekst, manifesterer og lever fra et høyere bevissthetsnivå for fremtidige generasjoner.

PRINSIPPER
1. Personlig og faglig integritet

 • Vi forplikter oss til en kongruens mellom våre personlige og samarbeidsverdier.

 • Vi er forpliktet til å handle med full bevissthet og god intensjon.

 • Vi behandler hverandre med respekt og gir et medfølende trygt sted å samhandle.

 • Denne etikken kommer ikke bare fra et personlig sted, men fra tilpasning til det transpersonlige.

 • Vi bruker en ikke-dømmende og åpen, myndiggjørende tilnærming.

 • Vi oppfatter dem vi jobber med ikke ut fra en diagnose eller symptomatologi, men med åpenhet for å gjøre deres prosesser i stand til å utvikle seg, og anerkjenner gjensidig læring og vekst.

 • Vi omfavner vår sårbarhet, slik at vi kan ta ansvar for våre handlinger.

 • Vi ærer vår helhet (sinn, kropp og ånd) som mennesker og prosessen vi er i.

2. Interessekonflikt

En interessekonflikt er enhver situasjon der et ISEN-medlems personlige interesser eller lojalitet kan, eller kan sees, hindre dem i å ta en avgjørelse kun i ISENs beste interesse.

Det er i SEN-enes og offentlighetens interesse at klare metoder for å demonstrere at enhver potensiell konflikt har blitt erklært. Hvert SEN må overholde sine lokale retningslinjer for veldedig lov.

 • Forumet vårt er bygget på tillit, og vi jobber for å opprettholde våre standarder.

 • Interessekonflikter kan oppstå hvis det er en for-profit personlig vinningsaktivitet eller ikke-gjennomsiktig prosess med henvisninger til støttespillere.

 • For å unngå interessekonflikt:

 • Vi anbefaler at SEN-styremedlemmer ikke også opptrer som betalte terapeuter med mindre det er i kundens beste interesse, henvisningsprosessen er gjennomsiktig og retningslinjene for medlemskapskriterier er overholdt. (se egen policy)

 • Vi oppfordrer til full åpenhet om henvisnings- og egenhenvisningsprosessen.

 • Byråets ressurser skal ikke brukes til personlig vinning.

 • Med «byråressurser» mener vi: mennesker, utstyr, kontorrekvisita, penger, forbindelser og fysiske eller intellektuelle egenskaper.

3. Konfidensialitet og personvern

All local SENs need to comply with their own country’s regulations regarding confidentiality and privacy.

4. Åpenhet og offentliggjøring

ISEN og SEN-medlemmene har som mål å være åpne og transparente i all vår omgang, både internt og eksternt.

Alle oppfordres til å være kongruente, ta oss selv på jobb (ikke iført en "profesjonell maske"), være autentiske og bevisste på våre egne reaksjoner og triggere.

ISEN har som mål å være et eksemplar for denne måten å jobbe på for å bygge broer

5. Like muligheter og mangfold

 • Vi tar sikte på å oppmuntre hvert spesialundervisning til å gi informasjon for hvert land på sitt eget språk.

 • Vi tar sikte på å gjøre informasjonen på nettsiden vår tilgjengelig på så mange språk som mulig.

 • I tråd med våre verdier og standarder, tar vi sikte på å respektere ulike kulturelle perspektiver og ha en følsomhet for alle.

 • Som et ikke-kirkelig forum tjener våre medlemmer alle personer uten diskriminering uavhengig av religion eller spiritualitetsgruppe.

 • Som et inkluderende forum tjener våre medlemmer og er representative for alle raser, etnisiteter, seksuelle orienteringer, kjønn, aldre, funksjonshemminger eller økonomiske situasjoner uten diskriminering.

 • Vi gir plass til å høre alle stemmer i forumet vårt og verdsetter hvert enkelt medlem likt.

 • Vi hedrer gruppens kollektive visdom og erkjenner at alle har sin unike rolle å spille i det nye større bildet.

6. Seksuell trakassering

Det er policyen til dette forumet at ingen medlemmer kan trakassere andre seksuelt. Seksuelle tilnærmelser, forespørsler om seksuelle tjenester og annen oppførsel av seksuell karakter utgjør seksuell trakassering når:

 • slike fremskritt eller forespørsler gjøres under uetiske omstendigheter

 • slik tale eller oppførsel er rettet mot en annen og er enten fornærmende eller alvorlig ydmykende, eller vedvarer til tross for innvendinger fra personen som er målrettet for talen eller oppførselen

 • slik tale eller oppførsel anses med rimelighet å være støtende og svekker arbeidet eller den følelsesmessige stabiliteten til den målrettede personen.

7. Pengeinnsamling og giverforhold:

 • Hvert lokale spesialundervisningsbehov må konsultere sine egne relevante lovbestemmelser i henhold til hvordan man søker om midler og håndterer givere

 • Hvert spesialundervisningssenter må tildele eventuelle donerte midler i henhold til formålet det ble donert til (og rapportere dette tilbake til giveren hvis dette er et lovkrav eller forespurt) med tanke på administrasjonsprosenten som er trukket for organisasjonskostnader.

 • SEN skal gjøre offentlig tilgjengelig (på deres nettside) informasjon om deres aktiviteter, spesielt inkludert hvordan donasjoner ble brukt.

 • En database over givere vil bli vedlikeholdt slik at de kan få tilsendt en årlig rapport om donasjonsaktiviteter hvis dette er et lovkrav eller forespurt.

 • Når du anmoder om donasjoner, må alle forespørsler om donasjoner være relatert til veldedige formål til spesialundervisningen

 • Hvis det er et lovkrav eller forespurt av en giver, bør et spesialundervisningsbehov kunne produsere dokumenter som indikerer at de har en prosjektplan og utgiftsprognose for donasjoner.

 • Giverens tillatelse må innhentes før rapportering. Spør om de vil være anonyme (navn / beløp)

 • Appeller om donasjoner må ikke skape urealistiske forventninger til hva donasjoner faktisk vil oppnå.

 • Når du har å gjøre med personer angående forpliktelser om donasjoner, må en person ikke være eneansvarlig for donasjonens destinasjon.

8. Supporters etiske standarder

Med ‘supporter’ mener vi mennesker som hjelper de i åndelig krise. Ikke utelukkende psyko-spirituelle fagpersoner, men også frivillige som psykisk helsepersonell og veiledere, helhetlig helsepersonell og frivillige med jevnaldrende støtte.

Psykoterapeuter, rådgivere og andre terapeuter som er akkreditert av en profesjonell organisasjon er pålagt av det organet å være kjent med og følge de etiske standardene til den organisasjonen. ISEN's etiske standarder er ment å utfylle snarere enn å erstatte disse og å gi standarder til de som ikke dekkes av slike krav. Alle anbefalte terapeuter må oppfylle retningslinjene for ISEN-tilslutningskriterier.

SEN-er er pålagt å levere følgende standarder til støttespillere som opererer under deres organisasjon og de som fremmes gjennom deres organisasjon.

Utlevering av supporter- eller organisasjonsdetaljer fra ISEN eller et SEN til et medlem av offentligheten utgjør ikke nødvendigvis en godkjenning eller anbefaling.

 • Personopplysninger kan kun deles med tredjeparter med tillatelse. Det eneste unntaket vil være når det er lovpålagt.

 • Som et forum som tar sikte på å gjøre ressurser tilgjengelig for alle, er det en forventning om at muligheten for en glidende skala/pro bono-økt er tilgjengelig.

 • Supportere jobber fra et helhetlig (integrert sinn, kropp + ånd) perspektiv og streber etter å være klar over hvordan deres egne trossystemer, verdier, behov og begrensninger påvirker arbeidet deres.

 • Vi stoler på klientens indre healer, og intelligensen til fremvekstprosessen; støttespillere tilrettelegger, men dikterer ikke retningen.

 • Supportere jobber ikke i paradigmet med å diagnostisere, merke eller på noen måte patologisere sin klient.

Supportere vil arbeide etter profesjonelle standarder ved å:

 • Arbeider innenfor sin kompetanse og henviser videre til terapeuter ved behov

 • Der det er nødvendig å holde sine ferdigheter og kunnskaper oppdatert

 • Samarbeide med kolleger for å forbedre kvaliteten på det som tilbys kundene

 • Sikre at deres velvære er tilstrekkelig til å opprettholde kvaliteten på arbeidet

 • Der det er hensiktsmessig å føre nøyaktige journaler

 • Der det er nødvendig, vil de være dekket av tilstrekkelig forsikring når de yter tjenester direkte eller indirekte til publikum.

Verdier er en nyttig måte å uttrykke generelle etiske forpliktelser som underbygger hensikten og målene for våre handlinger. 

Våre grunnleggende verdier inkluderer en forpliktelse til:

 • Våre grunnleggende verdier inkluderer en forpliktelse til:

 • Respekter menneskerettigheter og verdighet

 • Forbedre menneskers velvære og evner

 • Forbedre kvaliteten på relasjoner mellom mennesker

 • Øke personlig motstandskraft og effektivitet

 • Tilrettelegge for en selvfølelse som er meningsfull for den/de det gjelder innenfor deres personlige og kulturelle kontekst

 • Å sette pris på mangfoldet av menneskelig erfaring og kulturer

 • Beskytte kundenes sikkerhet

 • Sikre integriteten til relasjoner mellom utøver og klient

 • Forbedre kvaliteten på faglig kunnskap og dens anvendelse

 • Arbeide for rettferdig og adekvat levering av tjenester 

bottom of page