top of page
e66a44033bb03f33e1ec3834a1809f3a_edited.
Yogaprosess

“Your task is not to seek for love,

but merely to seek and find all the barriers within yourself

that you have built against it.” – Rumi

Et blikk på Yoga, Zen, Mindfulness m.m. 

Innhold: 

Hva handler Yoga egentlig om?

Ordet Yoga beskriver en konkret bevissthetstilstand, men peker samtidig på vegen mot denne tilstand.  

 
Yoga slik det vanligvis praktiseres i Vesten, er egentlig bare forberedelser til noe langt 'dypere'. I tekstene til Patanjali heter det at Yoga først begynner når sinnet 'opphører'. I vesten hvor det ikke har vært tradisjon å jobbe med bevissthet, har dette vært målet.

Raja Yoga (Patanjali Yoga Sutra), meditasjonen og bevissthetens veg er ansett som avansert yogapraksis. I følge meditasjonslærer Svend Trier, uttrykkes essensen av Raja Yoga i de fire første Sutra, som beskriver hva Yoga egentlig handler om; reisen tilbake til oss selv. Reisen innover - til vår indre kjerne av Stillhet og Væren som alltid Er og alltid har vært -  bakenfor det mentale og støyende sinnet - det som innenfor nevrovitenskap omtales som default mode network. Avansert Yogapraksis er altså å praktisere essensen av Yoga, som betyr å utvide bevissthet. 

"Yoga is to rise above the modifications of your mind, when you cease your mind, when you cease to be a part of your mind, that is yoga." Patanjali y.s.

Dypest sett er derfor Yoga å transendere sinnets begrensinger. Sinnet er ikke annet enn akkumulering av levd liv, en akkumulering vi er ’dømt’ til å gjenta på nytt og på nytt, inntil vi 'mestrer' det. 

Avansert yoga innebærer å bli i stand til å se livet slik det er, ikke via linser farget av tanker om godt eller dårlig, ditt eller mitt. Dualiteten hører sinnet til.

De gamle Yogiske skriftene inneholder dype innsikter om den meditative prosessen og bevissthetens utvikling, men er skrevet i en form som gjør at det må 'gjenkjennes' av den enkelte.  Selvrealisering, liberation, Moksha, Samadhi, Presence, Stillness, Enlightenment, kundalini awakening, emptiness, Oneness - Alt etter tradisjon og tillagt betydning, alle peker mot det samme.

En Yogi er ifølge Sanskrit, en som forener. Det refereres her til en dyp mystisk praksis med formål å forene. I India hvor Yoga kommer fra, er derfor en Yogi ansett som åndelig utøver. 

 

To be a yogi means to live without the coffins that people build around themselves

~ Sadhguru.

Yoga, hva er det egentlig

Hva er Zen?

120766867_10159017283289824_2553062506078668959_n_edited.jpg

 When mind is pure, Joy follows as a shadow ~Buddha

"Zen is not for the faint of heart. While there are many paths up the spiritual mountain

— Zen is the most direct route."

 

Zen vektlegger enkelhet (beginners mind), oppmerksomt nærvær (present-moment awareness), ikke-dualitet, absolutt sannhet (non-conceptual understanding) samt innadvendt praksis (self-inquiry) som handler om å erfare, forstå og transformere menneskesinnets dualistiske tilstand av 'dyp søvn'.  Som betyr å innta livets mysterium, 'realisere' dypere 'virkelighetsplan gjennom å bli i stand til å sette en stopper for den repetitive syklusen som genererer og forsterker 'lidelse'. Og som hjelper oss ut av reaktive mønstre, og vekker oss fra 'søvnen' om at vi er adskilte og separate fra alt vi erfarer. Separasjonen er, i følge Zen, en fiksjon, men mange filosofer og søkende har i stor grad gått glipp av dette. For når søken preges av å finne individuell mening i det vi fornemmer som et 'kaotisk' univers, forutsettes det at vi er separate fra den verden vi lever i, men dette er kun på 'overflaten'.

Zen er verken basert på tro, dogme eller religiøs doktrine. Den har en dyp og direkte 'vitenskapelig' tilnærming som innebærer direkte realisering av menneskelig begrensning (relativ sannhet) og tilværelsens sanne natur (ultimat sannhet), det ikke-dualistiske, altomfattende intelligente, subtile, vibrerende og sammenkoblede feltet som forener alt liv. 

Da Dalai Lama ble spurt om Buddhisme var en religion, svarte han, "min religion er vennlighet". En altomfattende vennlighet for alt liv,  er fruktene av dyp spirituell praksis og selvrealisering.

 

Det er umulig å forstå Zen og Buddhisme via intellektet eller det rasjonelle sinnet. Sinnets intellekt er bundet til relativ, begrenset sannhet. Det ser stjernene, ikke rommet som gjør det mulig for stjernene å eksistere. Zen er en transformerende spirituell praksis (transcendens), en bevissthetsreise via sinnets begrensende programmering og videre. Der vi erfarer at det vi har sett på som oss selv, ikke er virkelig. Det har ingen substans, vi kan ikke finne det. I stedet erfarer vi vårt sanne Selv, det åpne, ekte, autentiske, nakne, naturlige, trygge, enkle, lykkelige selvet som alltid ER her og nå, og som flyter med i resonans med alt annet og som alt annet. Og med denne erkjennelsen, endres alt.

Vestlig Mindfulnesspraksis er basert på Zen, Buddhisme og Vipassana praksis. Mindfulnessmeditasjon, Ana Panna Sati, nærværstrening, selvobservasjon og kroppscan, er betydelige elementer innenfor yoga, hinduistisk og buddhistisk praksis. 

 

 Dypest sett er Zen, buddhisme og Yoga to sider av samme sak, kun ulike tradisjoner og tilnærminger. 

Potensialet i 'sann' meditasjon 

awakening from thought tolle.png

"Formålet med all meditasjon, er å bringe overflatesinnet til ro og begynne å leve innenfra." Shri Aurobindo

 

Meditasjon praktiseres i dag på ulike måter og med ulike formål verden over. Dette er selvfølgelig positivt og ønskelig, men om du virkelig ønsker å jobbe med deg selv på dypt plan kan det være lurt å ikke hoppe på det første og det beste. Utfordringen er at kunnskapen og essensen på tvers av retninger og tradisjoner utvannes.  Selv har jeg derfor alltid søkt til kildene så langt det har vært mulig, og jeg oppdaget tidlig en rød tråd i de eldgamle tradisjonene. Også innenfor religion, om ikke like tydelig. 

I dag er meditasjon  mest kjent som teknikk, noe man gjør. Klassisk yoga, beskriver meditasjon som en bevissthetstilstand,  det syvende av i alt åtte trinn som bygger på hverandre (Eight limbs of yoga), se nedenfor. Eight limbs er obligatorisk for de som fordyper seg i klassisk 'sann' meditasjon.   

 

Den klassiske meditasjonens mål er som Yoga, selvrealisering og frihet fra sinnets programmerte forestillinger, ideer og overbevisninger. Som også betyr å være fullstendig i kontakt med øyeblikket, her og nå, 'presence, awareness itself'.   

Å praktisere Patanjali's "8 limbs of Yoga" hjelper oss å forstå mer om hva Yoga egentlig handler om

Patanjali's 8 limbs of Yoga, et unikt kart i på vegen mot selvforståelse /selvrealisering

 

Før Patanjali's tid (2200 år fvt) var Yoga en muntlig tradisjon. Patanjali Yoga Sutras er 196 nedtegnelser som beskriver hvordan sinnet fungerer og vegen mot yoga / frigjøring. I følge Patanjali er yogaens midler like viktige som sluttresultatet. Og med det forstår vi at målet ikke er å perfeksjonere kroppen, men praksis. Og praksis, i følge Patanjali, er Yogaens 8 lemmer, en åttedelt sømløs veg som alle bygger på hverandre.

De fire første er eksterne og krever stor egeninnsats. Når disse beherskes, kommer de fire siste av seg selv, over tid. Utfordringen er at moderne Yoga i stor grad har hoppet bukk over de to første. Yama og Niyama, selve fundamentet for de andre lemmene som bør være på plass før noe annet. Et 'vanlig sinn' som ikke kan skille mellom det virkelige og det uvirkelige (standardmodusnettverket), kan ikke oppleve transcendens, Samadhi. Ved å gi mer plass til Yama og Niyama i yogapraksis, renses sinnet og gjør Samadhi mulig. 

Østens Yogafilosofi, et selvrealiseringskart? 

Konseptet beskriver fem forskjellige elektromagnetiske bevissthetsfelt (slør) som dekker hverandre, og som sies å maskere vår egentlige ubegrensede natur.

 

Hvert lag har sine egenskaper og funksjoner og krever derfor ulike metoder for å avdekkes. Å bringe de fem koshaene i balanse gir ikke bare god helse og velvære, det bringer oss også nærmere vår egen indre essens (sjel). Kosha brukes i yogafilosofien (Vedanta) for å beskrive de forskjellige bevissthetslagene i vårt vesen. Hver kropp (fysisk, astral og kausal) har en dimensjon (et erfaringsnivå) og et felt (slør /tildekning). Lagene kalles slør fordi de dekker hverandre og hindrer oss å se virkeligheten slik den faktisk er. Koshaene blir ofte sammenlignet med «russiske dukker», hvilket er en god beskrivelse.

Kundalini, Ofte Spurte Spørsmål 

En veiledning om kundalini og kundalinioppvåkning. Om Symptomer, kundalinisyndrom (psykospirituell krise), hvordan kundalini 'vekkes' på en trygg måte, hvordan man vet at man er i en oppvåkningsprosess, om vitenskap, hjelp og selvhjelp. 

 

"Kundalini som begrep kommer bl.a. fra den Yogiske tradisjonen (de tidligste opptegnelsene finner vi i Upanishadene, the Tantras og middelalderske skrifter fra Hatha Yoga), men er praktisk talt omtalt i alle esoteriske tradisjoner og religioner inkludert vår egen - helliggjøringen gjennom the Holy Spirit, om enn ikke like tydelig." 

Meditasjon innvielsesveg
Image by Kai Dörner

Meditasjon som innvielsesveg del I

Har du noen gang filosofert over hvem du er, uten å bruke mentale konsepter, din historie og planer fremtiden?

Mindfulness, "the art of living"

Mindfulness, en nøkkel til indre transformasjon? 

Det sies at 90 % av hjernens aktivitet skjer fra det ubevisste. Selv om det kan virke som vi har kontroll på hvordan vi tenker, føler og oppfører oss, blir vi ofte revet med av sterke følelser og vanemessige ubevisste mønstre uten at vi tenker så mye over det.

Nevroplastisitet er hjernens evne til å endre seg og vokse. Hjernen omformes kontinuerlig gjennom det vi erfarer i livet og de tanker og tankeimpulser vi gir oppmerksomhet. Hvordan vi fokuserer vår bevissthet (oppmerksomhet), avgjør hvilke av hjernens nettverk som blir sterke og hvilke som blir svake /forsvinner. 

Nyere forskning viser at hjernen er et levende organ og altså ikke statisk, slik man trodde tidligere. Måten hjerneceller (nevroner) vokser og endrer seg på, kaller forskerne nevroplastisitet.

Nevroner endres kontinuerlig,  og formes gjennom våre erfaringer. Hver gang vi opplever noe nytt, dannes en ny nevral bane, og hvis dette gjentas, forsterker og styrker denne forbindelsen. Dette skjer gjennom hele livet, de nevrale forbindelsene kan både styrkes og svekkes, slås av eller på og vi kan skape nye.

 

Mindfulness endrer nevroplastisiteten. Billedlig kan man si at automatiske tanke- og reaksjonsmønstre skapt gjennom 'traumer' og levd liv, er som et 'dataprogram' på repeat. Mindfulness og meditasjon, 'avprogrammerer' og skaper nye og mer hensiktsmessige tanke- og reaksjonsmønstre (nye /forsterkede og svekkede nevrale baner).

Lær om mindfulness her 

mind full or mindful.jpg
Mindfulness

Om transformerende spiritualitet

Transformerende selvutvikling og spiritualitet er knyttet til transformasjon og evolusjon av menneskelig bevissthet (Zen, meditasjon og Mindfulness), i motsetning til tradisjonell selvutvikling, som handler mest om å utvikle, støtte og styrke personlig identitet. Nederst i artikkelen finner du en oversikt over ulike bevissthetsnivå som gir god forståelse rundt dette tema.

Echart Tolle - nåets mester !

echart tolle_edited.jpg

Hva er det sentrale i Echart Tolles budskap? Ifølge Tolle tilbringer de fleste mennesker sine liv innesperret i egne tanker og begrensninger. Vi bekymrer oss om fremtiden og grubler over fortiden, og derfor går vi glipp av den rikdom og livsfylde som kun finnes her og nå. Sinnet eller evnen til å tenke er et fremragende instrument når vi for eksempel skal planlegge en reise eller et prosjekt.  Men problemet er at instrumentet har en tendens til å fullstendig ta over. Vi begynner å miste oss selv i tanker og spekulasjoner,  og ofte i en slik grad at vi har vanskelig for å sove om natten. 

 - "Vi er her for å oppdage den dimensjonen i oss som er dypere enn tanken"

forklarer Tolle.

Som er selve essensen av det vi er. Vi kan kalle det ren væren, tilstedeværelse eller ubetinget bevissthet. Gjennom å erkjenne (selvrealisering) denne bevissthetsdimensjon frigjøres vi for identifikasjon med tanker og følelser og innser, at i vårt innerste vesen, så er vi alltid fullkomment frie og uberørte av bevissthetens skiftende innhold. Denne erkjennelse kan bare finne sted, når vi er totalt tilstede i nuet og sinnet er frigjort for all mental støy, dvs. tanker om fortid eller fremtid.

"Because, if there where nothing but thoughts in you, you wouldn't even know you are thinking. You would be like a dreamer who doesn't  know he is dreaming. When you know you are dreaming, you are awake within a dream. Spiritual awakening is awakening from the dream of thought."


 

En artikkel om Echart Tolle av Svend Trier

Image by Juan Davila
Have you ever asked yourself the question, who am I? This investigation will, in the end, lead to the discovery of something within you which is behind the mind.
If you solve that great problem, you will solve all other problems.

Ramana Maharishi ~
bottom of page