e66a44033bb03f33e1ec3834a1809f3a_edited.
Yogaprosess

Yoga handler dypest sett om å transendere sinnets begrensninger.

"Yoga is to rise above the modifications of your mind, when you cease your mind, when you cease to be a part of your mind, that is yoga." ~Patanjali

 

 lenge vi styres av sinnet, styres vi av fortiden. Sinnet er ikke annet enn akkumulering av levd liv - som vi er dømt til å gjenta på nytt og på nytt', inntil vi blir i stand til å mestre/transcendere det. Menneskets separasjonen fra et Yogisk perspektiv, handler kun om sinnets bindinger. Transcenderes sinnet fullstendig, transcenderes også tid og rom - dualistisk bevissthet, deg og meg, her og der, lys og mørke. 

Image by Joshua J. Cotten

I tradisjonell og akademisk sammenheng, betyr klassisk yoga, Patanjali Yoga. I Sutraene (the eight limbs of yoga), beskrives konkret hva yogaens høyeste praksis Samadhi innebærer. Etter min mening, beskrives også den opplyste bevissthetens kvaliteter. 

The way of liberation is a way of completely facing yourself. It's a means of piercing through the veils of illusion and awakening to truth.

Adyashanti.

 
120766867_10159017283289824_2553062506078668959_n_edited.jpg

Yoga slik det vanligvis praktiseres i Vesten, er egentlig bare forberedelser til noe langt 'dypere'. I tekstene til Patanjali heter det at Yoga først begynner når sinnet 'opphører'. I vesten hvor det ikke har vært tradisjon å jobbe med bevissthet, har dette vært målet.  

Som nevnt over, er Yoga frafall av sinnets svingninger/fluktuasjoner. Som betyr å se livet slik det er, og ikke via linser farget av tanker om godt eller dårlig, ditt eller mitt. Dualiteten hører sinnet til.

De gamle Yogiske skriftene inneholder dype innsikter om den meditative prosessen og bevissthetens utvikling (evolusjon av bevissthet), men de er ofte skrevet i en form som gjør at den må 'gjenkjennes' av den enkelte (derav mange misforståelser). Dette er noe av årsaken til at Yoga (og Zen) omtales som en erfaringsbasert eller erkjennelsesbasert 'vitenskap'. Det er altså en realisering som ikke kan oppnås gjennom å tilegne seg kunnskap eller gjennom å tro. Slik realisering omtales gjerne som Selvrealisering, Liberation, Moksha, Kundalini awakening, Samadhi, Stillness, Empty space o.l. alt etter tradisjon og tillagt betydning. 

Det store potensialet som ligger i meditasjon

awakening from thought tolle.png

Meditasjon praktiseres i dag på ulike måter og med ulike formål verden over. Dette er selvfølgelig positivt, men utfordringen kan være at kunnskapen og dybden, selve essensen på tvers av retninger og tradisjoner, har en tendens til å gå tapt. 

 

Selv har jeg derfor alltid søkt til kilden så langt det har vært mulig, og jeg oppdaget tidlig en rød tråd i alle tradisjoner. Også innenfor religion, men her er det godt 'skjult', dessverre også for presteskapet som etter min mening har en tendens til å ta alt bokstavelig. Åndelige forståelse kan ikke videreformidles i ord, derav lignelser, men er de forstått?

I dag er meditasjon  mest kjent som teknikk, noe man gjør. Klassisk yoga, beskriver meditasjon som en bevissthetstilstand,  det syvende av i alt åtte trinn (eight limbs of yoga)Den klassiske meditasjonens mål er som Yoga, selvrealisering og frihet fra sinnets programmerte forestillinger, ideer og overbevisninger. Som også betyr å være fullstendig i kontaktet med øyeblikket, her og nå.  

Meditasjonens formål gjengitt av Shri Aurobindo, "Formålet med all meditasjon, er å bringe overflatesinnet til ro og begynne å leve innenfra."

 
Image by Simon Wilkes

Meditasjon som innvielsesveg del I

Har du noen gang filosofert over hvem du er, uten å bruke mentale konsepter, din historie og planer fremtiden?

Mindfulness -

"the art of living"

Mindfulness, en nøkkel til indre transformasjon? 

Det sies at 90 % av hjernens aktivitet skjer fra det ubevisste. Selv om det kan virke som vi har kontroll på hvordan vi tenker, føler og oppfører oss, blir vi ofte revet med av sterke følelser og vanemessige ubevisste mønstre uten at vi tenker så mye over det.

Nevroplastisitet er hjernens evne til å endre seg og vokse. Hjernen omformes kontinuerlig gjennom det vi erfarer i livet og de tanker og tankeimpulser vi gir oppmerksomhet. Hvordan vi fokuserer vår bevissthet (oppmerksomhet), avgjør hvilke av hjernens nettverk som blir sterke og hvilke som blir svake /forsvinner. 

Nyere forskning viser at hjernen er et levende organ og altså ikke statisk, slik man trodde tidligere. Måten hjerneceller (nevroner) vokser og endrer seg på, kaller forskerne nevroplastisitet.

Nevroner endres kontinuerlig,  og formes gjennom våre erfaringer. Hver gang vi opplever noe nytt, dannes en ny nevral bane, og hvis dette gjentas, forsterker og styrker denne forbindelsen. Dette skjer gjennom hele livet, de nevrale forbindelsene kan både styrkes og svekkes, slås av eller på og vi kan skape nye.

 

Mindfulness endrer nevroplastisiteten. Billedlig kan man si at automatiske tanke- og reaksjonsmønstre skapt gjennom 'traumer' og levd liv, er som et 'dataprogram' på repeat. Mindfulness og meditasjon, 'avprogrammerer' og skaper nye og mer hensiktsmessige tanke- og reaksjonsmønstre (nye /forsterkede og svekkede nevrale baner).

Lær om mindfulness her 

mind full or mindful.jpg
 

Hva er Zen ? 

Zen kan forstås som en samling av 'metoder' (innadvendt praksis) som handler om å erfare, forstå og transformere menneskesinnets dualistiske tilstand av 'dyp søvn'.

 

Som betyr å innta livets mysterium, 'realisere' dypere 'virkelighetsplan gjennom å bli i stand til å sette en stopper for den repetitive syklusen som genererer og forsterker 'lidelse'.  Zen har metoder som hjelper oss ut av reaktive mønstre, og vekker oss fra 'søvnen' om at vi er adskilte og separate fra alt vi erfarer. Separasjonen er egentlig en fiksjon, men mange filosofer og søkende har i stor grad gått glipp av dette. Når søken preges av å finne individuell mening i det vi fornemmer som et 'kaotisk' univers, forutsettes det at vi er separate fra den verden vi lever i, men dette er kun på 'overflaten'.  

Ren Zen-praksis er ikke basert på tro, dogme eller religiøs doktrine. Den har en dyp og direkte 'vitenskapelig' tilnærming som innebærer direkte realisering av menneskelig begrensning og tilværelsens natur - den ultimate virkelighet, eller det absolutte.

Zen og Yoga er egentlig to sider av samme sak. 

masker.jpg

 When mind is pure, Joy follows as a shadow ~Buddha

 

Echart Tolle - nåets mester !

echart tolle_edited.jpg

Hva er det sentrale i Echart Tolles budskap? Ifølge Tolle tilbringer de fleste mennesker sine liv innesperret i egne tanker og begrensninger. Vi bekymrer oss om fremtiden og grubler over fortiden, og derfor går vi glipp av den rikdom og livsfylde som kun finnes her og nå. Sinnet eller evnen til å tenke er et fremragende instrument når vi for eksempel skal planlegge en reise eller et prosjekt.  Men problemet er at instrumentet har en tendens til å fullstendig ta over. Vi begynner å miste oss selv i tanker og spekulasjoner,  og ofte i en slik grad at vi har vanskelig for å sove om natten. 

 - "Vi er her for å oppdage den dimensjonen i oss som er dypere enn tanken"

forklarer Tolle.

Som er selve essensen av det vi er. Vi kan kalle det ren væren, tilstedeværelse eller ubetinget bevissthet. Gjennom å erkjenne (selvrealisering) denne bevissthetsdimensjon frigjøres vi for identifikasjon med tanker og følelser og innser, at i vårt innerste vesen, så er vi alltid fullkomment frie og uberørte av bevissthetens skiftende innhold. Denne erkjennelse kan bare finne sted, når vi er totalt tilstede i nuet og sinnet er frigjort for all mental støy, dvs. tanker om fortid eller fremtid.

En artikkel om Echart Tolle av Svend Trier

Hva er Spirituell oppvåkning fra et Yogisk perspektiv?

 

Spirituell oppvåkning fra et Yogisk perspektiv er en realisering av at vi er mer enn personlig bevissthet (det begrensede jeget). Realisering kommer som følge av utvidet bevissthet, ofte som følge av en livsforvandlende erfaring (STE). Fra et non-dualt perspektiv er åndelig oppvåkning en klar gjenkjennelse av hvem vi er - ett og intelligent forbundet med all eksistens. Realisering kan ledsages av ekstase/bliss, mystiske lysfenomener, ubetinget kjærlighet og en innsikt langt utover det vi vanligvis har tilgang til.

Hva er Spirituell opplysning/enlightenment fra et Yogisk perspektiv?

Når/hvis oppvåkning blir stabil, kan vi erfare opplysthet (liberation). Alle bærer dette potensiale fordi det er alles sanne natur som allerede eksisterer inni oss. Vi frigjøres fra tidligere identifikasjoner om hvem vi er, inkludert sinnets begrensende og dømmende bevissthet.

 

Enlightenment er forsøkt beskrevet av mange tradisjoner; 

  • Permanent transcendens, stillhet, nærvær

  • Gudommelig nåde og åpenbarelse (viten)

  • Oppløsning av selvet og nedstigning av ånd

  • Sammensmelting (merging) med kosmos/ alt som er

Opplyst bevissthet kjennetegnes av indre glede/stillhet/ro/tilfredshet, autentisitet, åpenhet, enkelhet, fryktløshet, helhetsperspektiv og en evne til kontinuerlig leve i en tilstand av 'enhet', som betyr fri fra betingelser og adskiltheten den personlige bevissthet bringer (cravings and aversions). Naturlig nok, er det ikke mange som opplever dette, men det gir oss et perspektiv om hvor evolusjonen er på veg. 

 

Yogisk /Gopi Krishnas perspektiv på Kundalini som katalysator for evolusjon av menneskelig bevissthet:

- Kundalini

Kundalini er ansvarlig for alle mystiske opplevelser, klassiske kundalini-episoder, psykiske oppvåkninger, nær-dødsopplevelser og inspirert kreativitet /viten (STE). Han sa også at usunne reisninger av kundalinikraften kan trigge visse typer psykiske lidelser (spirituell utvikling vs spirituell krise), men at disse også har mystiske trekk ved seg. Videre mente han at Kundalini i 'våken' tilstand, er den biologiske-psykologiske og åndelige mekanismen som driver all menneskelig evolusjon som transformerer menneskehetens bevissthet og gjør det mulig for oss å oppnå utvidede bevissthetstilstander /høyre bevissthet. 

Image by Juan Davila
Have you ever asked yourself the question, who am I? This investigation will, in the end, lead to the discovery of something within you which is behind the mind.
If you solve that great problem, you will solve all other problems.

Ramana Maharishi ~