top of page
Meditere i naturen

Hva er Kundalini?

Kundalini kan beskrives som en intelligent, psykosomatisk mekanisme (kraft) som sørger for utvikling, transformasjon og evolusjon av menneskelig bevissthet. Kundalini som begrep kommer fra den Yogiske tradisjonen (de tidligste opptegnelsene finner vi i Upanishadene, the Tantras og middelalderske skrifter fra Hatha Yoga), men er praktisk talt omtalt i alle esoteriske tradisjoner og religioner inkludert vår egen - helliggjøringen gjennom the Holy Spirit, om enn ikke like tydelig. 

Kundalini i henhold til Yoga, er universell dynamisk skaperkraft, det som gir det formløse form, grunnlaget for hvem vi er og alt vi opplever. Mange har opp gjennom tiden skrevet om Kundaliniprosessen. Vi har kristne mystikere, sufi-helgener, buddhistiske bodhisattvaer, opplyste yogier, åndelige mestre fra alle religiøse tradisjoner og andre innvidde. De har kanskje brukt forskjellig 'språk' /konsepter, men likhetene er for mange til at det kan være en tilfeldighet. Og til tross for religioner, så har vi vel bare en Skaper? 

Gopi Krishna, viden kjent for sin livslange biologiske forskning på kundalini og berømmet for å ha gitt verden den mest omfattende beretningen om Kundalini-oppvåkning noensinne, mente at Kundalini er en biologisk-psykologisk og åndelige mekanisme som driver all menneskelig evolusjon. Han mente også at Kundalini var kilden til alle mystiske opplevelser, inkludert klassiske kundalini-episoder, nær-dødsopplevelser og inspirert viten.

 

Kundalini sies å ha to aspekter. Det ene er skapelse, evolusjon og opprettholdelse av liv.  Det andre anses som et medfødt sovende potensiale som kan bringe vår begrensede individualitet, dets ønsker og behov til nye dybder. Det sovende potensialet symboliseres av den oppkveilede slangen som peker på jordbundethet (maya / dualitet), en sovende bevissthet som venter på sjelens viktigste hendelse på en reise som mest sannsynlig strekker seg over utallige sykluser av fødsel og død. Uinnvidde kan se på slangesymbolet som noe negativt. Det er nok mer nyttig å tenke på kundalinienergien som grunnlaget for bevissthet /materie, og at slangesymbolet (på veg opp) peker på bevissthetsendringer i takt med at Kundalinienergien beveger seg opp i kroppen. 

 

“The awakening of the Kundalini is the beginning of spiritual consciousness, and its union with Siva in the Sahasrara (crown chakra) ending in Samadhi, is the consummation.”

- Swami Nikhilananda

Innholdsfortegnelse

Hva er en Kundalinioppvåkning?

Kundalini peker altså på en grunnleggende, universell og evolusjonær livskraft som ligger i alle mennesker. Kundalinioppvåkning (Shaktipat på Sanskrit) betyr nedstigning av Nåde som frigjør det sovende potensialet nevnt ovenfor. Kundalinioppvåkning kan skje ved direkte overføring, praktisering av avansert Yoga (Patanjali Yoga), spirituelle forberedende disipliner (yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana), bønn, uselvisk tjeneste (Bhakti og Karma yoga) og andre lignende disipliner. Det kan også skje spontant i forbindelse med nær-dødenopplevelser, OBE, traumatiske ulykker, medisinsk eller terminal sykdom, sterke personlige traumer og tap. Videre kan man også være født med en våken og aktiv Kundalini, men det er nok ikke så vanlig. 

 

Når kundalini begynner sin oppstigning, kommer den opp gjennom energikroppen. Dette påvirker også den fysiske kroppen, spesielt nerve- og hormonsystemet.  Den kan åpne, eller ligge dormant en tid før den fortsetter. Selv om kundalinioppvåkning anses for å være sjelens viktigste og mest fantastiske hendelse, er den ikke bare udelt positiv fra et individuelt ståsted. Oppvåkning er begynnelsen på slutten av 'individet' slik det har lært å kjenne seg selv. Når det sovende potensialet oppstår er hensikten transformasjon, fra en individuell begrenset og betinget bevissthet til en utvidet og ubetinget bevissthet i kontakt med alt og alle. Prosessen preges av opphøyde tilstander (transcendens) og åpenbaringer, men også av perioder sterkt preget av tyngde, smerte, frustrasjon og sorg (renselse). Det kan oppstå tilstander som ligner mentale, psykiske og somatiske lidelser som dessverre altfor ofte feildiagnostiseres og feilbehandles, spesielt her i Vesten. Det sies at kundaliniprosessen renser ut alle nivåer av menneskelig erfaring, gamle traumer og trosmønstre, bevisste og ubevisste som kommer til overflaten for å 'avprogrammeres'. Prosessen påvirker også i stor grad tidligere verdisyn, interesser og relasjoner. Søker du  kundalinioppvåkning, må du derfor være forberedt på en kosmisk makeover i ordets rette forstand.

The real transformation upon the awakening of kundalini is that you shed your old tendencies and negativity like a snake sheds its old skin. You no longer feel angry or flustered over trivial matters unlike the earlier times. Your emotions and thoughts don't overpower and trample all over you anymore. You begin to gain control of yourself.

- Om Swami

 

Begrepene Kundalini 'stigning' (oppstigning) og kundalini 'oppvåkning' (awakening) peker mot to ulike fenomener. Oppstigningsprosessen refererer til prosessen som skjer i forkant av oppvåkning. Dette er som regel en 'step by step prosess', men kan også utløses uten forvarsel. Etter oppvåkning 'igangsettes' en integreringsprosess (nedstigning / embodiment). Det handler om legemliggjøring,  bringe himmel til jord.

Dersom man ikke er forberedt, hvis oppvåkningsprosessen går for raskt, eller hvis man har traumer,

kan man oppleve det vi kaller spirituell krise (kundalinisyndrom). Les eventuelt om dette her.

Men hvem / hva stiger, våkner og opplyses?

Disse begrepene har ikke noe med identitet / ego  å gjøre. Det skjer ikke for egoet, det skjer fra egoet - det er frihet fra egoet. Og hvor bor egoet? Egoet er sinnets tjener, egoet er slangen som biter seg fast i halen og opprettholder status quo (dualitet, samsara). Vi kan vel si at det mer enn noe annet, er en gjenkjennelsesprosess. På samme måte som når vi våkner fra en drøm, drømmen om meg. "For å bli den vi egentlig er, må vi gi slipp på den vi tror vi er", er en annen måte å se det på. Eller som Adyashanti så vakkert påpeker, "Spiritual awakening is a remembering. It is not becoming something that we are not. It is not about transforming ourselves. It is not about changing ourselves. It is a remembering of what we are, as if we'd known it long ago and had simply forgotten. There is really no such thing as a "personal" awakening, because "personal" would imply separation. "Personal" would imply that it is the "me" or the ego that awakens or become enlightened".

Kundalini awakening is the complete ending of self-centeredness, which release the energy which is limitless.

- Jiddu Krishnamurti

Innholdsfortegnelse

Finnes det noe i vitenskapen som bekrefter Kundalini og Chakraene?

Å forklare Kundalini på en vitenskapelig måte er nesten umulig. Det passer ikke inn i det vestlige vitenskapelige paradigme, det gir ingen mening. Hvordan kan man bevise at det finnes en intelligens bak skapelsen når det allerede er bestemt at det er hjernen som er stjernen :) - at materie er opphav til bevissthet. Hvordan virkeligheten fungerer, baseres i dag på antagelser om virkeligheten, antagelser som aldri kan bevises. Kart og terreng henger ikke sammen. Når det er sagt, Kundalini, bevisstheten og tilværelsens natur har blitt studert i over 5000 år -  ved direkte tilnærming, gjennom Yoga og lignende tradisjoner. De eldste nedtegnelsene er fra 1000 år før Kr. 

Men det finnes en del forskning som bekrefter de fysiske endringene som skjer i hjernen hos de som har gått gjennom denne endringsprosessen. Hjernenettverkene og de nevrale forbindelsene omkobles og endres (nevroplastisitet), spesielt ser man store forandringer i Salience Network og standardmodusnettverket, the Default Mode Network. Førstnevnte som jeg selv ofte kaller 'problembevisstheten' i mangel på et bedre ord, blir veldig stille og i perioder helt borte. I the Salience Network kan man bl.a se økt størrelse og forbedrede koblinger til andre hjernenettverk.

 

- Les mer om  ovennevnte i Zen og vitenskapen og Hvordan Yoga endrer hjernenettverk.

- Her er en artikkel publisert ved National Library of Medicine som tar for seg hvordan Yoga påvirker hjernehelse. Forskerne tar for seg 11 forskjellige studier som bekrefter effekten yoga og meditasjon har på hjernens struktur, funksjon og cerebral blodgjennomstrømming. Samlet viser studiene at Yogapraksis har en positiv effekt på strukturen og funksjonen til hippocampus, amygdala, prefrontal cortex, cingulate cortex og hjernenettverkene, inkludert 'the default mode network (DMN). 

- Her er en studie publisert i PubMed fra 2020 hvor tre forskere har kartlagt fenomenologien, fysiologien og virkningen av åndelige transformerende opplevelser knyttet til kundalini. Ved søk, kommer også flere studier  opp.

 

- Dette er en pilotstudie fra 2023 gjennomført av Frontiers of Psychology som kartlegger kjennetegn ved Kundalini-relaterte opplevelser (sensoriske, motoriske og affektive) i forbindelse med meditasjon'.


- Til slutt, en avhandling som tar for seg  ulikhetene mellom psykoser og  spirituelle kriser av PhD Monika Goretzki. 

Ellers finnes det en mengde vitenskapelige studier innenfor Mindfulness meditasjon, Nevrovitenskap, Integral og Transpersonlig psykologi.  Utfordringen er at det sjelden gis finansiering til slike studier. Unntaket er forskningen på Mindfulness gjennom Kabat-Zinn ved the Stress Reduction Clinic, University of Massachusetts. I 2019 hadde de publisert så mange som 1.203 fagfellevurderte vitenskapelige artikler, men en annen stor utfordring, som også Kabat Zinn selv peker på, er at enkelte ikke ønsker at denne forståelsen skal komme ut. Som han sier, dersom informasjonen blir allemannseie, blir det lite penger å tjene på syke mennesker. De siste 20 årene har det likevel skjedd store forandringer innenfor psykologi og medisin takket være K. Zinn. Også innenfor nevrovitenskap som ser på de dypere aspektene, hvordan vi også fysisk endres gjennom endrede bevissthetstilstander.

There is nothing so erroneous as the opinions expressed by some scholars and men of science that religious experience is a pathological condition of the brain or an invasion from the unconscious. This irresponsible attitude destroys the very foundation of the precious urge responsible for the progress of mankind.”

- Gopi Krishna

For spesielt interesserte kan jeg vise til:

- Institute for consciousness research,  

- International Journal for Transpersonal studies,
 

Energikroppen, det biomagnetiske feltet, det multidimensjonale mennesket (Kundalini og chakras), er konsepter basert på innvidde Yogiers opplevelse av dem. Konsepter for å forklare og peke på mekanismer som vanskelig lar seg forklare på annen måte.
 

Chakraene slik jeg har lært å kjenne dem er dimensjoner med ulik frekvens (erfaringsnivå) som samhandler med hverandre og portaler til høyere bevissthet. Begrepet 'multidimensjonal' er nok et ukjent begrep for de fleste. Det refererer til menneskets biofelt, den subtile og trådløse anatomien - grunnlaget for liv og vår opplevelse av livet. Dagens fremstilling er tredimensjonal (fysisk, mental og følelsesmessig). Det er i mine og mange andres øyne meget mangelfullt. Det reduserer mennesket til en mekanisk modell uten evne til evolusjon og selvhelbredelse. 

 

Enkelte mennesker er så sensitive at de har kontakt med nivåene i biofeltet. Og når man er åpnet opp for det, blir det på mange måter en fysisk realitet.  Konsepter i dag, realiteter i morgen?  At noe ikke kan måles, betyr ikke at det ikke finnes. 

 

Gjennom å fordype meg i Yoga, Zen og Mindfulness, har jeg fått se at de endringene som i dag påvises gjennom  forskning (kvantefysikk, nevrovitenskap) uten unntak, samsvarer med det innvidde i eldgamle spirituelle tradisjoner alltid har kjent til og undervist i. Østens tradisjoner har mye å lære Vesten med tanke på hvordan vi fungerer som mennesker. Nå kan det jo se ut som vi er på veg til å forenes, men det er nok et godt stykke igjen. 

 

Mange har skrevet om kundaliniprosessen og om oppvåkning. Her finner du litteratur som kan være av interesse.

 

When you succeed in awakening the Kundalini, so that it starts to move out of it's mere potentiality, you necessarily start a world which is totally different from our world. It is the world of eternity.

- Carl G Jung

Innholdsfortegnelse

Hvordan vekker jeg Kundalini?

Kundalinioppvåkning kan skje på flere måter:

 ⟡ Direkte overføring, shaktipat fra en innviet 

 ⟡ Praktisering av Zen

 ⟡ Avansert yoga, meditasjon og self-inquiry

 ⟡ Bhakti Yoga - Devotion, hengivelse, overgivelse, uselvisk tjeneste

 ⟡ Patanjali Yoga / eight limbs

 ⟡ Integrert meditasjonspraksis - Raja Yoga, Kriya Yoga, Mindfulness fordypning

 ⟡ Renselsesprosesser, fjerning av blokkeringer - fysiske, emosjonelle og mentale  

 ⟡ Spirituelle disipliner som bønn, velsignelse og andre lignende disipliner

 ⟡ Det kan også skje spontant i forbindelse med nær-dødenopplevelser, traumatiske ulykker, medisinsk eller terminal       sykdom, sterke personlige traumer og tap m.m.

Kundalini kan vekkes indirekte ved hengivenhet, overgivelse og uselviskhet (Bhakti) samt forberedende pranayamas og meditasjonsteknikker. Det fjerner på en stille og rolig måte blokkeringer som hindrer oppvåkning. Patanjali yoga, Raya Yoga (kongevegen) og Zen sies å være den sikreste og mest direkte, veg, men etter min mening avhenger dette også av den som underviser. Velger du Shaktipat, initiering gjennom en innvidd, er det spesielt viktig å velge en som også har anledning til å følge deg opp i etterkant. 

Uansett er det viktig å finne en spirituell lærer som kan bistå deg, Kundalini er ikke noe man leker med. Vær forsiktig med hvem du velger, de fleste har gode hensikter, men uvitenhet kan være like skadelig. 

Your trials did not come to punish you, but to awaken you - to make you realize that you are a part of Spirit and that just behind the sparks of your life is the Flame of Infinity.

- Paramahansa Yogananda

Innholdsfortegnelse

Symptomer på Kundalini?

Kundalinioppvåkning er en dyp renselsprosess. Fysisk, psykisk, mentalt og på identitetsnivå så vel som på åndelig nivå i form av mystiske opplevelser og peak experiences.  Følgende er vanlige symptomer og manifestasjoner som følge av Kundalini:

Fysiske symptomer: 

⟡ Muskelkramper og ufrivillige bevegelser

⟡ Urolig hjerte, hjertet kan slå dobbeltslag, rase av gårde eller stå å 'dirre' 

⟡ Smerter og stivhet spesielt i rygg, nakke og skuldre

⟡ Nummenhet og smerter i lemmer, spesielt venstre melder flere

Endringer i sovemønster, insomnia vs ekstrem tretthet

Fordøyelsesproblemer, matintoleranser, allergier, magekramper, IBS

Kvalme, oppkast, diare, svimmelhet, dårlig almenntilstand (høydesyke)

⟡ Hodesmerter, overtrykk i hodet inkl øyne - kan også føles som å med en trang hjelm 

⟡ Spiritual / ascension flue / utrenskningssymptomer (varer sjelden mer enn 3 dg)

Økt matsug, vektøkning / vekttap uten åpenbar årsak 

Hyppige neseblødninger

Hudutslett, eksem, vorter, kløe

Brennende følelse / svie, øyne, indre organer, genitalier, bryst, hals, hode og hud

⟡ Konstant ringing i ørene 

⟡ Forandring i pustemønster, pusten kan bli veldig stille, andpusten uten åpenbar årsak og den kan gå veldig                    raskt helt av seg selv o.l.

Forsterket / overaktiv libido, orgasme, orgasmefornemmelser forskjellige steder i kroppen uten stimulering,

   f.eks under meditasjon

Uvanlige fornemmelser i kjønnsorganer, en oppadgående sugende fornemmelse. Kan være knyttet til  

  menstruasjonssyklus - eggløsning hos kvinner

Uregelmessig menstruasjon

 Libido og /eller seksualfunksjonen kan også være fraværende /dysfunksjonell i lange perioder

Uforklarlig sykdom. Det er ikke uvanlig med merkelige symptomer som ikke kan diagnostiseres av lege. De er                 vanligvis forbigående, men kan vare lenge. 

 

Energetiske symptomer: 

Energi som beveger seg i ryggraden (sushumna)

Elektrisitet i kroppen, det kan svi, sprenge og brenne

Energi i kroppen -  vibrering, blafring, prikking, kullsyre, lava

⟡ Ekstreme varmebølger, feberfølelse, nattesvette (gjelder menn og kvinner i alle aldre).  

⟡ Skjelving / risting - kan skje når kroppen slipper gammel 'programmering' (energi)

⟡ Intens kuldefornemmelse og kuldegysninger 

Problemer med elektriske anlegg i hus, bil og elektriske duppeditter

⟡ Ruset på energi, spesielt etter meditasjon eller i samvær med andre initierte mennesker

Opphøyd kjærlig energi som strømmer ned, og som også kan forårsake det vi aller 'mystiske opplevelser' i kropp og      sinn.

Opphøyde salige følelser i sushumna, hodet og kropp

Lucid dream (bevisst, våken drøm)

Psykospirituelle symptomer:

Frykt og irrasjonell angst

⟡ Depresjon, sorg når man gir slipp på fortiden, men også helt uavhengig av omstendigheter

⟡ Store følelsesmessige svingninger /nivåforandringer uavhengig av ytre påvirkning. Ekstrem tilhørighet vs

   ekstrem fremmedgjøring, ekstrem glede vs ekstrem sorg, ekstrem bliss vs ekstrem følelse av meningsløshet osv.

⟡ 'Dark night of the soul' (will) - livet /personligheten faller sammen - kan kulminere i transcendens

Utmattelse, utbrenthet, uforklarlig tretthet som kommer plutselig og forsvinner like plutselig, skjoldbrusk-                  kjertelproblemer - muligens på grunn av binyrestress 

Perioder med tyngde og frustrasjon uavhengig av ytre omstendigheter 

⟡ Perioder med hyperaktivitet / høy på energi / kan kjenne seg grenseløs 

Dissosiasjon, føler seg frakoblet alt og alle

Føle seg overveldet, som om nervesystemet ligger åpent

Forvirring, desorientering, dårlig hukommelse, konsentrasjonsproblemer, midlertidige svekkede kognitive                    funksjoner. 

Midlertidig tap av terminologi, vanskelig å finne ord / glemmer helt vanlige ord, navn og uttrykk

Drømmer drastisk mindre - muligens fordi systemet er opptatt med med andre ting 24/7/365

Endringer på identitetsplan  

Uunngåelig ryddeprosess; Jobb, relasjoner, verdier, holdninger, oppfatninger og dypt indre arbeid. Når du går                 gjennom en åndelig oppvåkning, vil du før eller siden oppdage at du ikke lenger kan være en del av det som                   tidligere var en selvfølge, bevisstheten beveger deg i en annen retning. 

Modning av personlighet - styrke, uavhengighet, trygghet, ansvarlighet og klarhet, sunnere grenser, løsrivelse fra          roller (hjelper, offer o.l)

Endring av verdier, interesser, ønsker

Isolasjon fordi indre opplevelser ikke kan kommuniseres ut 

Identitetsforståelsen kan forandre seg eller gå tapt. I perioder kan man føle at man ikke hører til. Selv om det er            snakk om 'illusjoner', er det normalt å føle sorg og forvirring når de slippes. Etter hvert erstattes dette nivået                av ro og indre tilfredshet.

 Gamle vaner, behov, avhengigheter og interesser faller mer og mer bort

Endring av tro - overbevisning om at det finnes en bakenforliggende, allestedsnærværende, kjærlig og

   intelligent skaper

Tap av frykt for døden

⟡ Verdslig bekymring faller mer og mer bort - erstattes med tillit

Den vertikale dimensjonen tar over for den horisontale, som betyr at man i stadig større grad lever ut fra                      tidløshet, tilstedeværelse og synkronitet.

Tidligere følelse av tomhet / rastløshet o.l. erstattes med fylde, ro og tilfredshet. Man blir mer og mer hel og 'jordet'       en 'fysisk' opplevelse mer tilfredsstillende enn noe annet i den horisontale dimensjonen

Økt humanisme, kjærlighet og medfølelse for andre

Økt ønske om å leve enkelt og naturlig, med mindre materialisme 

Spirituelle / mystiske manifestasjoner og erfaringer:

Sinnet kan bli ekstremt stille, klart og nærværende

⟡ Økt tilstedeværelse (awareness) 

Økt glede, tilfredshet og harmoni - uavhengig av rådende forhold

Økt inspirasjon, kreativitet og passion

Visjoner og spirituelle innsikter

Mystiske opplevelser, sammensmelting, ecstasy, bliss, Samadhi, Self-realization (transcendentale opplevelser),                 lysopplevelser, perioder med intens glede og kjærlig medfølelse

⟡ Astralreiser' og utenfor kroppen opplevelser

Forvrenging av tid og rom, en følelse av at tiden kollapser 

Helbredelser  

  

Økt sensitivitet, klarsyn og intuisjon: 

Økt grad av forståelse og innsikt i egen essens samt dypere forståelse av åndelige sannheter

⟡ Økt intuisjon og innsikt i omgivelser, inkludert andre mennesker. Når bevissthet utvider seg, blir vi i langt større         grad involvert i andres minner og følelser. Dette kan for noen være en stor påkjenning. Blir enklere etter hvert.

⟡ Intoleranse for visse frekvenser. Man kan føle seg ukomfortabel, overveldet og t.o.m. føle seg syk 

Ser etter hvert gjennom de fleste illusjoner og fasader

⟡ Sløret mellom det fysiske og det åndelige løses opp - for godt eller i perioder.  

Økt tilgang til kroppsbevissthet, det subtile biofeltet og høyere bevissthet  

 Forsterkning av ESP ( klarsyn, klarfølelse, klarviten, telepati, forutanelse og klarhørsel)

⟡ Økt sensitivitet og sansing (lyder, lys, lukt, smak, temperaturforandringer og for generell stress)

⟡ Økt tilgang til kollektiv smerte. Empatien for andre og verdens lidelse kan bli ekstrem sterk

⟡ Økt følsomhet / manglende toleranse for vold, negativitet, sarkasme, manipulasjon og løgn 

Meditativ tilstand og i dypere bevissthetstilstander: 

Oneness /sammensmelting, dyp ubetinget kjærlighet som også kjennes fysisk, gledestårer kan strømme. Man kan få      visjoner og se eteriske lysfenomener. Man kan oppleve uendelig stillhet, dyp indre tilfredsstillelse og få følelsen av å      'endelig være hjemme'.   

Viktig !

Mye av det som er nevnt i denne oversikten, kan relateres til sykdom som ikke har noe som helst med Kundalini å gjøre. Søk alltid hjelp hos lege før noe annet, men ha i bakhodet at flere av disse symptomene kan feildiagnostiseres som rene angstlidelser, depressive, psykotiske eller dissosiative lidelser, kronisk utmattelsessyndrom (ME), fibromyalgi og annet som må medisineres. 

 

Det er også verdt å nevnte at ikke alle opplever alt det som er listet opp her, og tidsperspektivet vil uansett variere. Kundaliniprosessen er en renselsesprosess og ettersom det vi bærer på er forskjellig, er også prosessen også det. Enkelte symptomer er sterkest i begynnelsen av prosessen, Dyp åndelig erkjennelse kan ta mange år. 

Les om 

- Oppvåkning og Spirituelle kriser

- Hvordan roe ned ved oppvåkning / krise 

Emptiness can feel like a dark night of the soul, as described by Saint John of the Cross, because it is disorienting for the egoic self, which strives hard to keep us identified with our roles, emotions, and thoughts. But once we understand the nature of emptiness, we may fall in love with it, and then become it.

- Bonnie Greenwell

Innholdsfortegnelse

Hvordan vet jeg at jeg at jeg er i oppvåkning? 

En Kundalinioppvåkning er en dyp åndelig opplevelse som forandrer livet fullstendig. Dersom dette skjer med deg, så vil du ikke tvile.  Når det kommer til perioden før oppvåkning, så vil dette være ulikt fra person til person. Oversikten over symptomer håper jeg kan være til hjelp, likeså ressursene nevnt nedenfor.  Du kan uansett ikke vite før du vet. Hva menes med det? Gjennom denne prosessen avdekkes alt gjennom å penetrere slør (dimensjoner / erfaringsnivåer) som dekker, og dette skjer som regel gradvis. Det kan være til stor hjelp å snakke med noen som kjenner prosessen eller finne en innvidd spirituell lærer dersom det resonnerer. Se mer utdypende nedenfor.

Presence is the reality. The past is finished, and the future doesn't exist. When the Kundalini rises She elongates those thoughts and establishes in the center where there is complete thoughtless awareness. And spiritually you grow in that thoughtless awareness which in Sanskrit we call as Nirvichaar Samadhi.

- Nirmala Srivastava

Innholdsfortegnelse

Er det farlig å fremprovosere Kundalini oppvåkning?

Mitt syn på dette, er at man aldri bør provosere frem en oppvåkning, men la den utfolde seg naturlig i takt med at sinnet renses for urenheter gjennom åndelig praksis, se avsnitt "hvordan vekke kundalini".  Oppvåkning åpner opp for ubevisst materiale, men over tid, med god støtte av en lærer og i rette omgivelser, går det helt fint for de aller fleste. Man skal være obs dersom man er disponert for eller har psykiske lidelser pga faren for å havne i psykose. En innvidd lærer har evnen til å balansere og jorde andre mennesker. Det kan komme godt med ved ubalanser.

 

Awakening the mystical kundalini prematurely is dangerous, because unless you have refined your being, you'll get all screwed up, entities, weird powers.., strange things. That is why I don't teach anyone how to open up the chakras.

- Frederick Lenz

Innholdsfortegnelse

Hvor kan jeg få hjelp dersom jeg opplever en spirituell krise?

Å finne dyktige og kunnskapsrike mennesker som kan bistå og veilede uten å patologisere eller utnytte den sårbare tilstanden man kan være i, er ikke alltid like enkelt.  

 

Når du søker støtte, potensielle lærere, terapeuter, helsepersonell, spør alltid om de har erfaring med å håndtere psykospirituelle prosesser og/eller Kundalinisyndrom og om de skjønner dynamikken i åndelig transformasjon. Hvis du ikke liker svarene deres, finn en annen. Jeg har laget en liste over terapi og støtteorganisasjoner, men vær klar over at de fleste, i beste fall, kun vil ha en teoretisk tilnærming til kundaliniprosessen. Jeg har også laget en liste over kundalinirelatert informasjon inkludert oversikt over internasjonale organisasjoner som bistår mennesker i slike prosesser og et selvhjelpskart som kan bidra til å balansere kropp og sinn.

Videre kan du også ringe Psykospirituell supporttelefon, en kostnadsfri veiledningstjeneste basert på frivillighet. 

People are under the assumption that the kundalini just flows from the base of the spine up. That's not the case at all. Kundalini also flows downward.

-  Frederick Lenz

Innholdsfortegnelse

Oppsummering og avslutning:

En Kundaliniprosess er en kraftfull transformasjonsprosess som gir mange 'fordeler'. Samtidig følger også mange utfordringer og smertefulle 'symptomer'. Å søke veiledning og støtte fra en åndelig lærer med erfaring vil være til stor hjelp når du skal navigere denne prosessen.

 

Kundalini kan vekkes gjennom ulike former for åndelig praksis, meditasjon og indre kontemplasjon (self-inquiry), men kan også overføres via en lærer (Shaktipat). Videre kan det skje spontant i forbindelse med traumer, ulykker, terminal sykdom, OBE, NDE o.l. I etterkant av oppvåkning er det helt vanlig med forvirring, psykisk ubehag og sosial fremmedgjøring. Jording og nærværspraksis bidrar til å finne balanse og stabilitet i denne tiden. Oppmerksomhet på pusten (meditasjon) og kroppscan stilner sinnet automatisk. Det kan også bidra til å frigjøre spenninger og innestengte følelser.

Det er viktig å forstå at alles Kundalini-reise er unik. At det ikke finnes noen fast tidslinje, ei heller noen fasit. Sjelens reise er et mysterium i seg selv. 

 

Til slutt vil jeg anbefale deg å ikke gjøre Kundaliniprosessen til noe annet enn det den er for ditt vedkommende her og nå. Hele livet har vi levd via sinnets sanser, tanker og følelser. Selvrefererende tekning, " judging, clinging, grasping" om det som er, var og det som skal komme. Det er snubletråder, det holder oss i tiden, bort fra det vi er på veg mot. Ved kundalinisyndrom, kan det være direkte skadelig. 

Jeg har studert og forsket på denne prosessen i 16 år etter en spesiell hendelse i 2007. Det ble utslagsgivende for all min søken, spirituell praksis så vel som studier. 

 

Du er velkommen til å ta kontakt om du ønsker.

The main hindrance is one's own antagonistic frame of mind. All the systems of Yoga in India and every form of religious discipline, worship, or prayer is designed to overcome the barriers posed by the overcritical intellect, by dogma, skepticism, ego, pride, and other recalcitrant traits of the mind.- Gopi Krishna

Kundalini -  Ofte spurte spørsmål

versjon 1.3

Copyright:

Dokumentet kan kopieres og distribueres såfremt det ikke deles opp eller endres, men da med opphavsrett og referanse til forfatter og nettsted -  https://www.thejourneyofzen.com/kundalini-faq

Yogaprosess

Siv-Anita Øiaas

www.thejourneyofzen.com 

 

"Kundalini is the biological spiritual mechanism driving human evolution, transforming humanity's consciousness, and making it possible for us to attain the tremendously expanded states of awareness, 'higher consciousness"

Gopi Krishna

bottom of page