Image by Annie Spratt
 

Potensialet i Mindfulness

Mindfulness er selve kjernen i Yogisk /Buddhistisk psykologi. De eldgamle, kontemplative visdomstradisjonene er i dag en naturlig del av vestlig medisin og brukes som behandling for en rekke psykiske og fysiske lidelser.

Mindfulness bygger på forståelsen om hvordan sinnet fungerer, altså ren psykologi. Men man kan vel også si at det er en metode for å 'rense' og trene sinnet ut av vanemessige psykologiske reaksjonsmønstre for å utvikle/evolusjonere menneskelig bevissthet.

 

Mindfulness, en nøkkel til indre transformasjon? 

Det sies at 90 % av hjernens aktivitet skjer fra det ubevisste. Selv om det kan virke som vi har kontroll på hvordan vi tenker, føler og oppfører oss, blir vi ofte revet med av sterke følelser og vanemessige ubevisste mønstre uten at vi tenker så mye over det.

Nevroplastisitet er hjernens evne til å endre seg og vokse. Hjernen omformes kontinuerlig gjennom det vi erfarer i livet og de tanker og tankeimpulser vi gir oppmerksomhet. Hvordan vi fokuserer vår bevissthet (oppmerksomhet), avgjør hvilke av hjernens nettverk som blir sterke og hvilke som blir svake /forsvinner. 

 

Hva innebærer det å være mindful? 

 

Forskere ved UCLAs Mindful Awareness Research Center definerer mindfulness som; 

"Å være oppmerksom i øyeblikket, med nysgjerrighet, vennlighet og vilje til å være med det som er." Vi kan også med fordel tilføye, evnen til å være tilstede, uten å dømme eller bedømme. Værentilstand er en grunnleggende menneskelig kapasitet som alle har i seg, og den vekkes naturlig når vi kommer i balanse i oss selv. Da åpnes sansene, og vi kommer i dypere i kontakt med 'livet' og kvaliteter som glede, tilfredshet, undring og ærefrykt.  

 

Praktisk innebærer Mindfulness konsentrasjon-, oppmerksomhet- og nærværstrening for å bli i stand til å være tilstede (bevisst/våken), uavhengig av situasjon. Vi lærer å akseptere og gi slipp på det vi ikke kan forandre, eller gjøre noe med i øyeblikket. Vi lærer å bli oppmerksomme på våre forutinntatte og ofte 'fordreide tanker, og slippe dem. Vi lærer å være til stede med, og romme vanskelige følelser og forstå hva de trenger. Vi lærer å gi slipp på vurderinger av oss selv /andre og utvikler balanse, og med dette også  bedre skjelneevne, sann medfølelse og omtanke. 

Vårt problematiske dualistiske  sinn.

Men for det meste, lever vi ubevisst, i programmerte vanemønstre, for vi er sjelden eller aldri virkelig tilstede i livet. Vi er 'human doers', ikke 'human beings', vi er konstant mentalt påkoblet. Vi pusher oss selv med uendelige gjøremål, samtidig er vi fortapt i tanker rundt det som skjer, har skjedd eller skal skje. Vi er så og si aldri tilstede i øyeblikket, eller i nuet, som alle snakker om. Og er det ikke slik - at når vi tror vi nærværende, så oppdager vi ganske raskt at vi enten har negative tanker, bekymringer for morgendagen, frustrasjoner fra i går, eller vi oppdager at vi altfor ofte lar oss fange av tanker generelt, og av livets drama? Hva om vi alle forsto hva dette faktisk gjør med oss. 

 

Sinnet er en gave som gjør at vi kan reflektere, huske og planlegge, men folk flest finner aldri av-knappen. Vi fortapes i tanker (blir ubevisst) når vi kjører bil, spiser eller gjør andre dagligdagse aktiviteter. Vi lever konstant på autopilot, men tenker aldri over det. De samme tankemønstre repeteres igjen og igjen, og tankene blir faktisk vårt liv.   

Hvorfor er det nyttig å trene mindfulness?

Mindfulness viser oss at alt begynner med oss selv og at våre perspektiver avgjør hvordan vi opplever tilværelsen. Ved å praktisere mindfulness, lærer vi å frigjøre oss fra den automatiske 'repeaten' og slik blir vi mer og mer bevisst tilstede i 'virkeligheten' /her og nå. Det gir oss en helt annen balanse, og vi blir i stand til å virkelig se hvor vi sitter fast, slik at vi kan gjøre noe med det. Vi lærer å se situasjoner og de menneskene vi har i livet, som 'lærere', og nøkler til vår egen utvikling. Vi ser at vi i alle slags møter, egentlig kun møter det som ligger i oss selv.

 

Hva vi ønsker å få ut av mindfulness, er mest opp til oss selv. For noen blir det en en avslapningsteknikk, for andre, en stressmestringsteknikk, og så har vi de som ønsker å jobbe med dybdebevissthet.

 

'Metoden' fungerer best, når vi blir i stand til å integrere den i vårt hverdagsliv. Som betyr, at den er blitt en naturlig måte å leve og møte livet på - da er det heller ikke lenger en metode :)

Forskning viser at Mindfulnesspraksis bidrar til:

  • Redusert stress og økt følelse av velvære, lavere nivå av stresshormonet kortisol

  • Forbedrer oppmerksomhet og konsentrasjon

  • Forbedrer søvn og reduksjon av insomnia

  • Forbedrer immunsystem

  • Senker blodtrykk og reduserer risikoen for hjertesykdom

  • Reduserer angst, depresjon, tretthet, kvalme og fysiske smerter

  • Virker beroligende pga. av økte nivåer av GABA, en beroligende nevrotransmitter i hjernen.

  • Endrer strukturer og funksjoner i hjernen, fremmer frontallappens vekst, øker emosjonell regulering

  • Demper/roer ned områder i hjernen med emosjonell reaktivitet og økende grå substans i områder som styrer stressopplevelse, impulskontroll, dømmekraft, hukommelse og læring.

Mer om forskning:

Mindful Awareness Research Center 

Centre for Mindfulness Research og Practice 

Awareness is like the sun. When it shines on things, they are transformed.

~ Thich Nhat Hanh 

Image by Sharon McCutcheon

The primary cause of unhappiness is never about the situation, but your thoughts about it. If your mind carries a heavy burden of past, you will experience more of the same. The past perpetuates itself through lack of presence. The quality of your consciousness at this moment, is what shapes the future. Whatever you fight, you strengthen and what you resist persists.

 

~ Echart Tolle