top of page
hvite blomster
Spirituell utvikling
Spirituell krise
Utvikling vs krise
Tegn på spirituell krise
Sansene

Oppvåkning og spirituell krise

Utfordringer, tegn, hjelp m.m.

Spirituell utvikling

Begrepet spirituell utvikling (emergence), refererer her til menneskelig utvikling utover personlig identitet (personlig tilfredsstillelse). En naturlig evolusjonsprosess forbundet med økt tilstedeværelse (awareness), indre ro, sterkere tilknytning og økt respekt for alt liv, forsterkede sanser og evne til å se livet i et større perspektiv. Utviklingen skjer over tid, men kan også initieres gjennom ekstraordinære opplevelser. 

Eksempel på slike opplevelser kan være nær-døden opplevelser, kundalinioppvåkning, peak experiences, samadhi-tilstander, mystiske opplevelser, religiøs ekstase, og OBE - ut av kroppen opplevelser, tantra, sterke personlige traumer, sorg og ulykker.

Spirituell krise 

Spirituell krise er en form for identitetskrise som oppstår etter en dyp transformerende opplevelse, der personen opplever drastiske endringer med hensyn til opplevelse og oppfatning av livet (identitet, tro, holdninger, fokus mål og verdier). Slike kriser kan forårsake betydelige forstyrrelser, fysisk, psykisk og sosialt. Man kan føle seg overveldet av gamle traumer og/eller uforklarlige åndelige opplevelser fordi man åpnes opp 'psykologisk' og bevissthetsmessig.  

 

Utviklingsprosessen forverres av at man ikke blir møtt eller forstått av omgivelsene. Får man den støtten man trenger, kan situasjonen og opplevelsene bearbeides og integreres på en langt bedre måte. 

For most people spiritual awakening is a gradual process. Rarely does it happen all at once. When it does, though, it is usually brought by intense suffering.

~ Echart Tolle

Spirituell utvikling vs spirituell krise 

Når prosessen skjer langsomt, balansert og over tid, brukes betegnelsen 'spirituell utvikling'. Når 'noe' skjer plutselig, for raskt, for intenst og for tidlig, og samtidig kjennes uforenlig å integrere, er det i denne kontekst å anse som en 'spirituell krise'.

 

Spirituelle kriser er langt vanligere i dag enn før. Tidligere skjedde slike opplevelser mer kontrollert gjennom dyp spirituell praksis, og i trygge omgivelser omgitt av mennesker som selv gikk samme veg.  

Tegn på Spirituell krise

Mennesker som opplever spirituelle kriser forteller ofte at de opplever virkeligheten annerledes enn de gjorde før. I tillegg forteller mange at mye faller sammen - i det indre og det ytre. Det er som en slags av-programmering av identitet som skjer på alle plan. Typisk er dette i praksis noe som er rettet mot det man tidligere identifiserte seg med, som jobb, familie og relasjoner. De hverdagslige vanlige oppgavene og kommunikasjon kan bli utfordrende, motivasjon er ofte borte.

 

Det motsatte kan også være tilfelle, men typisk er spirituelle kriser preget av ytterligheter, en polaritet mellom kjærlighet/enhet/utvidet bevissthet på den ene siden, og dypt traumatisk på den andre. Som en slags pendel igangsatt som følge av STE-opplevelsen, og det tar tid å bringe denne i balanse. Prosessen er 'uforutsigbar' og går gjennom flere stadier. Dette kan være ekstremt urovekkende, fordi det inkluderer opplevelser og en virkelighetsoppfatning langt utover vanlig konsensusvirkelighet. Sensitivitet og sanser forsterkes, man åpnes mer og mer opp, også til ubevisste aspekter. Dette i seg selv er vanskelig å takle, og mange føler seg både engstelige, redde og desperate.

Pendelen vil slutte å svinge, men det kan ta noe tid. Avhengig av om man er i stand til å finne balanse.

Sansene:

Noen kan føle seg tomme for energi  eller det stikk motsatte. Man kan være rastløs, urolig, ukonsentrert, ha mange tanker, vanskeligheter med å sove. Man kan føle seg spacet, ujordet og ute av balanse. Og, man kan også oppleve det motsatte, sterk tilstedeværelse uten tanker og følelse av tid (væren).

Det er helt vanlig å bli mer sensitiv på alle måter - til lys, lyd, følelser, lukt, smak intuisjon, informasjon osv., og ha uforklarlige opplevelser med dette.  

Man kan oppleve en fysisk følelse/energi, som beveger seg i kroppen /ryggraden. Man kan oppleve en strøm av energi, elektrisk strøm som kullsyre eller flytende vann/lava. Kroppen kan føles uvanlig varm eller kald, den kan skjelve eller vibrere. Det kan være spontane ufrivillige bevegelser og/eller holdninger.

 

Mystiske opplevelser (Samadhi tilstander) kan etter hvert bli fenomener som kommer og går. I  følge Gopi Krishna skjer dette som følge av Kundalini (kundalini beskrives som den biologiske, psykologiske- og åndelige mekanismen bak all menneskelig evolusjon og som gjør det mulig for oss å oppnå utvidede bevissthetstilstander).  

Sinnet:

De kognitive funksjonene, som tenkning, hukommelse og evnen til å ta beslutninger, kan være midlertidig svekket, noe som gjør hverdagen vanskelig og skremmende. Ettersom livet i mindre grad erfares gjennom det rasjonelle sinnet, blir tid og mening mindre strukturert, og årsak og virkning kan bli mindre tydelig.

 

Følelsen av at tid og rom kan bli borte eller forvrengt. 

 

Identitetsforståelsen - å vite hvem man er kan forandre seg eller gå tapt. Dette kan oppleves som å være uten referansepunkter, føle seg frakoblet, alene, og at personligheten ikke hører til.

 

Sinnet kan bli ekstremt klart. Kapasiteten for å behandle informasjon kan økes og akselereres og det kan komme en følelse av direkte viten/kunnskap.


Man kan føle seg som en integrert del av naturen eller man kan ha en sterkere og mer meningsfylt forbindelse til alt liv.

Drømmer, minner, intuisjon og visjoner:

Mennesker med disse erfaringene har ofte intense og til tider overveldende, drømmer, minner, intuisjoner og visjoner. Disse kan være knyttet til tidligere erfaring, men oftest er det noe helt nytt, som kan være forvirrende og vanskelig å forholde seg til. 


Enkeltpersoner kan ha psykiske opplevelser som:

 

  • Klarsyn (visjoner, aura, spirits)

  • Klarhørsel (høre stemmer)

  • Klarfølelse (energier, sanse andre personers emosjoner)

  • Klarviten (direkte viten)

  • Telepati (kontakt utenfor tid/rom)

  • Forutanelse (føle, sanse, se, vite en fremtidig hendelse)

Andre utfordrende endringer

Det kan være vanskelig å utrykke tanker og følelser (stille sinn), eller motsatt, dersom 'grensene' viskes ut (endring av bevissthet), kan det oppstå upassende situasjoner - fysisk, økonomisk, sosial eller seksuelt. 

Ønsket om sosial kontakt, inkludert kontakt med familie kan etter hvert bli mindre. Dette er veldig vanlig, til stor sorg eller frustrasjon for omverdenen. Det som ofte skjer, er at de menneskelige rammene blir for trange, andres forventning kan bli en byrde og man kan føle at man ikke man kan være seg selv.


Hvordan man ønsker å leve, hva man ønsker å spise, kan også endre seg.

Hvor kan jeg hjelp dersom jeg opplever en spirituell krise?

Det offentlige helsevesenet inkl. psykisk helsevern har dessverre liten kompetanse på dette området. Unntaket er USA, som i større grad anerkjenner psykospirituelle prosesser og transpersonlig psykologi. De har også en egen kategori i sitt diagnosesystem (DSM-5), som gjør det enklere å differensiere mellom åndelighet/åndelige fenomener og tradisjonell psykopatologi.

Når det er mulig, samarbeider transpersonlige terapeuter med klientens lege eller psykolog. Kompetanse bør ha basis i personlig erfaring, uten det blir begrepene tomme og abstrakte og det blir vanskeligere å hjelpe. 

Det er viktig å finne metoder som avstresser/balanserer systemet, fysisk, psykisk og spirituelt. Med riktig støtte kan de aller fleste jobbe seg gjennom utfordringene, slik at de blir i stand til å integrere, skape seg et meningsfylt liv og leve ut fra et dypere nivå enn de gjorde forut for krisen. 

 

Les gjerne også Kundalini FAQ og Selvhjelp, hva du selv kan gjøre eller ring Spirituell støttetelefon.

Ordforklaring:

Transpersonlig psykologi / teori: Transpersonlig psykologi ser det transpersonlige som en iboende del av den menneskelige evolusjon og utvikling og fremhever at vi er mer enn vår identitet, at det er en åndelig dimensjon ved eksistensen.

Nyttige linker:

Siv-Anita Øiaas

www.thejourneyofzen.com

Sinnet
Intuisjon, visjon osv
Andre utfordringer
Hjelp ved sprituell krise
Linker, støttetlf.
bottom of page