top of page
Koshas nr 1.jpg

Yogafilosofiens 5 Kosha - et selvrealiseringskart

Koshaene ble visstnok første gang beskrevet i Upanishadene rundt det 6 århundre f.Kr. Vi snakker nå om et kart som gir innblikk i de dypeste nivåene av vårt vesen og som peker på vegen til selvrealisering. Vedisk filosofi bruker ordet ’ignorance’ (uvitenhet / blendeverk / illusjon) for å beskrive det motsatte, og påpeker at visdom, kunnskap, og åndelig forståelse ligger skjult i dypet av oss selv. 

 

Kartet beskriver fem forskjellige elektromagnetiske bevissthetsfelt (slør) som dekker hverandre og som maskerer vår egentlige ubegrensede natur.

 

Hvert lag har sine egenskaper og funksjoner og krever derfor ulike metoder for å avdekkes. Å bringe de fem koshaene i balanse gir ikke bare god helse og velvære, det bringer oss også nærmere vår egen indre essens (sjel). Kosha brukes i yogafilosofien (Vedanta) for å beskrive de forskjellige bevissthetslagene i vårt vesen. Hver kropp (fysisk, astral og kausal) har en dimensjon (et erfaringsnivå) og et felt (slør /tildekning). Lagene kalles slør fordi de dekker hverandre og hindrer oss å se virkeligheten slik den faktisk er. Koshaene blir ofte sammenlignet med «russiske dukker», hvilket er en god beskrivelse.

 

Kroppene koshaene (slørene) dekker er:

gross subtle and causal body.jpg

- Fysisk kropp (Sthula / Karya Sharira) er den fysiske og dødelige kroppen og 'kjøretøyet' til den subtile og den kausale kroppen. Sthula betyr 'manifestert', den fysiske kroppen er altså en manifestasjon av den subtile og kausale. En Yogi forsøker å balansere de tre kroppene gjennom pranayama, meditasjon, asanas, renselsesmetoder og riktig tilpasset ernæring (Ayurvediske prinsipper). 

Denne kroppen kjennetegnes av Anatman. Vi fødes til Avidya (uvitenhet) og lever i en tilstand av Anatman (drøm / ikke sjel) som avsluttes gjennom den fysiske kroppens død. Identifisering med Anatman fører til Ahamkara (ego / illusjon / drøm). Den fysiske kroppen er bundet til Prakriti (naturelementene). Den fysiske kroppen er sjelens / Selvets (Purushas) bolig. Den er en kombinasjon av karma / samskaras og de fem subtile elementer / dimensjoners fortid.

 

- Subtil kropp (Sukshma Sharira): Denne kroppen består av Pranayama Kosha (vital /energi/de fem vitale vajus), Manomaya Kosha (sinn og sanser, handlingsorganer) og Vijnanamaya Kosha (intellekt og visdom). Når disse er i ubalanse, kan sykdom og forvirring oppstå.    
 

- Kausal kropp (Karana Sharira) : Er kroppen som bringer essensen fra et liv til et annet. Den kalles også årsakskroppen eller frøkroppen fordi den bærer karma / samskaras, som er erfaringsavtrykk i sinnet. Den kausale kroppen omslutter Anandamaya kosha (the blissbody). Noen refererer til denne kosha som "the true Self", andre mener det er portalen inn til "the true Self". En yogi kobles til den kausale kroppen gjennom to av de siste lemmer beskrevet i Patanjali Yoga Sutra (Dhyana /Dharana og Samadhi). I den kausale kroppen er det liten grad av individualitet. Det høyere Selvet manifesteres når man slutter å identifisere seg med det lavere selvets ønsker og behov.

Alle 'kropper' er samordnet, gjennomtrengende og gjennomstrømmende, men når selvet endrer dimensjon, har det en annen opplevelse. Koshaenes’ (kartets) funksjon er altså å bistå den individuelle sjelen på reisen tilbake til seg selv. Etter hvert som lagene harmoniseres og balanseres, oppløses slørene og med det, vår virkelighetsoppfatning og våre liv.

De 5 slørene som dekker de ulike bevissthetsdimensjonene er:

5 koshas_edited.png

1. Annamaya Kosha - Den fysiske kroppen / feltet

2. Pranayama Kosha - Det vitale feltet: livskraften og det energetiske systemet i det biomagnetiske feltet

3. Manomaya Kosha - Det mentale feltet (sinnet, programmering, identitet / ego)

4. Vijnanamaya Kosha - Visdomsfeltet, supramental (awareness)

5. Anandamaya Kosha - Feltet av Bliss, Lykke, (Samadhi) som sies å dekke vår indre essens, sjel, sanne              natur, Atman, ren bevissthet.

De tre Gunaer (Gunas)

Før vi ser nærmere på de elektromagnetiske feltene (slørene), er det verdt å nevne "de tre Gunaer" som for øvrig også på mange måter sammenfaller med de tre Ayurvediske doshas, Vata, Pitta og Kapha. Gunaene referer til grunnleggende prinsipper som anses styrende for skapelsen, kroppen og sinnets funksjon.

Gunas.jpg

Satvisk representerer balanse, harmoni, renhet og assosieres med egenskaper som fred, klarhet og ro. 

Rajastisk representerer dynamisk, bevegelse, aktivitet og assosieres med egenskaper som lidenskap,         energi og ambisjoner.  

Tamastisk representerer treghet, sløvhet og uvitenhet og assosieres med tyngde, latskap og mangel på     bevissthet / årvåkenhet. 

Guna handler altså om 'energikvalitet'. Og i denne sammenheng; Kropp og sinn må være satviske for å bryte gjennom slørene. Ofte er det motsatte tilfelle, kropp og sinn er for rajastisk eller for tamastisk. 

#Annamaya Kosha – Fysisk kropp

Annamaya Kosha er grunnlaget for (sløret som dekker) vår fysiske kropp. Det er også resultatet av de andre slørene og omvendt. Anna betyr "mat", det er altså et filter/ bevissthetsfelt skapt av den maten vi spiser. Kosthold og ernæring er avgjørende for å åpne opp til den fysiske kroppen. Dette er årsaken til at ernæring og rensende dietter er en naturlig og nødvendig del av yoga og helhetlig terapi, eksempelvis Hata Yoga og Polaritetsterapi. Blokkeringer slipper raskere. Annamaya kan være satvisk, rajastisk eller tamastisk. Vi kan støtte kroppen og gjøre den mer satvisk gjennom riktig sammensatt kosthold. i forhold til konstitusjon (Doshas). 

#Pranamaya Kosha –
Life force, Energi-  og vitalkroppen

Det neste feltet / sløret, er energikroppen Pranayama Kosha, som her refererer til den 'illusoriske' energikroppen som regulerer bevegelsen av fysiske og mentale energier via energikanalene (nadis) og energisentrene (chakra). Den fysiske kroppen er en refleksjon av pranayama kosha. Dette betyr at vi kan kontrollere, endre og utvikle den fysiske kroppen indirekte gjennom å påvirke dette feltet. Samspillet mellom de forskjellige pranas (Prana, Apana, Udana, Samana og Vyana), styrer vår sinnstilstand så vel som mentale og fysiske tilstander. I utgangspunktet kan både mentale og fysiske prosesser kontrolleres gjennom å kontrollere (mestre) pranayama kosha. Ubalanse i prana, skaper ubalanse i hele systemet

 

Pranamaya Kosha 'renses' (blir mer Satvisk) når vi praktiserer pranayama fordi pranayama får prana til å penetrere inn i hver eneste celle i kroppen. Pranayamas, er kjent som de mest potente yogaøvelsene for å fjerne blokkering av stillestående energi, for å balansere, styrke og aktivere de forskjellige pranas i kroppen.

 

Til sist, Pranayama refererer ikke eksplisitt til ’pusteøvelser’ slik mange tror. Begrepet er sammensatt av to ord, prana og ayama. Sistnevnte betyr felt, dimensjon eller område. Å praktisere Pranayama, er å UTVIDE feltet av prana i den fysiske kroppen. Feltet kan være blokkert, det kan være for mye prana i enkelte deler og for lite i andre. En ubalanse som kan føre til sykdom i følge Ayurvedisk medisin. 

#Manomaya Kosha – Mentalkroppen – Sinnet – Personlighet - Ego

Det neste feltet / sløret som dekker den rene bevisstheten, er Manomaya Kosha, det illusoriske selvet. Det er knyttet til sinn personlighet, ego og hjernens standardmodusnettverk, og styrer vår mentale aktivitet (tanker og følelser), farger oppfatninger (trossystem) og skaper vanemønstre (autopilot).

 

I følge Yoga har sinnet fire dimensjoner;  Buddhi (intellekt basert på minne), Ahamkara (identitet /ego /standardmodusnettverket), Manas (hukommelse, kroppsminne, kollektivt minne) og Chitta (kosmisk intelligens, the source of creation, God).

 Manas - styres av kjærlighet og hat, attachment and aversion (Raga and Dvesha).

 Ahamkara - styres i stor grad på bevaring og beskyttelse av egen identitet, 'historien om meg'.

⟡ Buddhi -  styres av intellekt, som kan høres bra ut. Ulempen er at en persons buddhi er begrenset til            hukommelse og selvopplevd virkelighet. 

⟡ Chitta - styres av kosmisk intelligens, ren bevissthet, fritt fra ovennevnte. 

 

Sinnet, uansett hvor komplekst det kan virke, trenger prana for å fungere. Det som er viktig for oss å vite, når det gjelder den gjensidige avhengigheten mellom sinn og prana, er at ved å kontrollere kvaliteten og type prana i energikroppen, kan vi endre den mentale tilstanden. Utøvelsen av denne typen sinnstilstandsgenerering gjennom prana-forsterkning er kjent som Mantra Kriya og dens tilsvarende teori er kjent som Mantra Vidya.

 

Manomaya beskrives her med tre dimensjoner (og her menes ikke bare det menneskelige sinn), det bevisste, det underbevisste og det ubevisste sinnet (I Samkhya filosofien beskrives hele 10).  De tre stadiene er ulike deler av det menneskelige sinn. Den bokstavelig betydningen av Manomaya er «det du gjenkjenner, oppfatter og forstår’. Persepsjon (oppfatning) og kognisjon (tankevirksomhet og intellektuelle prosesser) og forståelse er sinnets grunnleggende og primære kvaliteter.

 

Sinnet er forbundet med tid, rom og årsakssammenheng – fortid, nåtid, fremtid, det er de tre såkalte splittelser som sinnet har.  Sinnet er veldig subtilt og når det beveger seg på det underbevisste nivået, begynner det å bevege seg inn i den ukjente fortiden. Carl Jung snakket mye om arketyper, drømmer og visjoner. Han sier det ikke finnes noen kjent kilde til disse tingene. Om disse overføres fra forfedre, fra det kosmiske, fra tidligere inkarnasjoner eller annet, så er det et primitivt lager av arketyper inni deg. Disse kalles samskaras og er kjent som «seed consciousness», en del av det kosmiske sinn. "Selvsagt tror vi at vi har et individuelt sinn. Alle tror det, men dette er ’uvitenhet’, for vi vet ikke" sier Swami Satyananda Saraswati. Når vi tenker oss om, er det mange antagelser som ligger til grunn for det vi anser som virkeligheten, verdt å tenke over. 

 

I meditasjon er avstanden mellom tid, rom og årsakssammenheng kort, når sinnet stopper, stopper også tiden. Meditasjon og self-inquiry hjelper oss å forstå hva som skjer inni oss, og hvordan vi gjennom oppmerksomt nærvær kan møte sinnet og følelsene. Innenfor Manomaya Kosha skjer tanke og handling automatisk uten bevisst kontroll. Sinnet (standardmodusnettverket) dominerer bevisstheten fullstendig hvis vi ikke er oppmerksomme. Faktisk er de aller fleste av oss prisgitt denne dimensjonen. Det er snakk om to ulike dimensjoner, og vi kan ikke være begge steder på samme tid. Nevrovitenskapen har kommet langt med å kartleggedisse tingene ved å studere hjernenettverk og nevroplastisitet. Det er en anti-korrelasjon mellom oppmerksomhet- og selvabsorpsjonssentrene i hjernen. Mer om dette i Zen og vitenskapen.

 

Frigjøring av Manomaya Kosha, er helt grunnleggende for transcendens /evolusjon av bevissthet. Tanker, følelser, sanseoppfatning, trossystem, 'likes and dislikes', instinkt, persepsjon, kritikk, frykt og fobier styrer sinnet, vår standardmodus på autopilot. Manomaya er innenfor Yoga ansett som EGO’ets hjem. Manas, sinnets og intellektets filter er det som separerer oss, det som gjør oss individuelle og begrensede. Når vi realiserer den vi er som noe dypere enn den konseptuelle strukturen og de mønstrene vi har skapt, opphører splittelsen og dermed også fraværet av høyere bevissthet. Det er identifisering med sinnets svingninger (ego) som holder oss fanget i den lavere bevisstheten, i sinnet, i standardmodus. Manomaya sammenligner seg hele tiden med andre, det konkurrerer, er opptatt av selv, men skjuler det. Det dømmer, det holder tilbake, det misliker og det er ute av stand til å føle ekte genuin medfølelse.

#Vijnanamaya Kosha - Wisdom sheat – Awareness - Klarsyn – Intuisjon – uavhengig av tid og rom.

Det siste feltet / sløret av den subtile kroppen er visdomskroppen, Vijnanamaya kosha. Vijnana betyr kunnskap, awareness, indre persepsjon (oppfatning) eller erfaring. Vijnana har to betydninger; ytre vitenskap og indre erfaring. Derfor, hver gang vi har en opplevelse som er subjektiv av natur, er det en konsekvens av vijnanamaya kosha. Uansett hva vi drømmer om, så er det en projeksjon av vijnanamaya kosha, og når vi mediterer og f.eks ser lys, blomster, figurer, engler eller helgener, lukter parfyme, hører lyder, så er det en konsekvens eller resultatet av vijnanamaya kosha.

 

Vijnanamaya kosha er forbundet med en svært ukjent del av universet, og det er en kobling mellom det bevisste, individuelle og det universelle sinnet. Universell kunnskap kommer til det bevisste sinnet gjennom Vijnanamaya kosha (klarsyn). Vijnanamaya Kosha er ikke avhengig av tid rom eller årsakssammenhenger, derfor kan man få informasjon om mennesker man aldri har møtt og steder man aldri har vært. Manomaya (sinnet) ser objektet, mens Vijnanamaya kosha ser 'rommet'. Det er derfor Hinduer sier at Vijnanamaya kosha har tusen hoder, tusen øyne, tusen hender og tusen føtter, som betyr at det kan se alt. Men klarsyn kommer i flere forkledninger, vi har bl.a. intuisjon, klarsyn, klarfølelse, klarhørsel og klarviten.  Og her kommer dette med slørene (koshaene) inn, for å 'se', må slørene / illusjonene fjernes. 

 

Opphøyd samvittighet, opphøyde verdier og sannhet, den indre stemmen kommer også til uttrykk gjennom Vijnanamaya kosha. En naturlig følge av at vi beveger oss i retning av indre essens / Sjel / Atman. Som Saraswati sier; "på samme måte som ostemasse og smør er skjult i melk, på samme måte er  Vijnanamaya skjult i deg". Den må bare frigjøres, energien, vijnanamaya kosha må skilles fra materien.

Vijnanamaya Kosha blir av enkelte benevnt som  'det illusoriske, intuitive selvet'. Det er Jeg'et som har den intuitive opplevelsen av 'Det'selvet. Det er den individuelle sjelen, Atman som skinner gjennom. Selv om Sjel er konstant, oppleves det sjelden slik.

#Anandamaya Kosha – Blissbody

Den siste feltet / sløret som direkte dekker det sanne selvet, er lykksalighetskroppen Anandamaya kosha, det illusoriske selvet av lykke. Ananda betyr bliss. Ananda er ren ubetinget kjærlighet, lykke, ekstase, glede og fred på samme tid. Og det ligger i det dypeste og innerste laget av vårt vesen utenfor tid og rom, hvilket betyr det er alltid tilstede. Det er ikke bare følelser, det er like mye fysisk. Det er en tilstand som alltid eksisterer, men som ligger dypt begravet under de andre feltene /slørene. Som smør er gjemt i melk, er den rene bevisstheten til vårt sanne selv.


Lyksalighetskroppen er stedet for evig lykke. Når du er koblet til dette feltet, føler du letthet, tilfredshet og uendelig glede. I følge de Hinduistiske Vedaene, Upanishadene og Bhagavad Gita; "eternal bliss and the end of the rebirth cycle – union with the Godhead". Videre står det «den som gir avkall på fruktene av sine handlinger og underkaster seg fullstendig den Gudommelige vilje, kommer til den endelige avslutningen av den sykliske livsprosessen (samskara) for å nyte evig lykke i perfekt forening med Guddommen. Tradisjonen med å søke forening med Gud gjennom kjærlig forpliktelse, blir referert til som Bhakti eller hengivenhet. I Taittiriya Upanishad er ultimat lykke definert som en tilstand av ikke-dualitet mellom subjekt og objekt.

 

Swami Vivekananda har hevdet at årsaken til de forskjellige betydningene, handler om at vi mennesker er forskjellige og at hver velger den mest passende vegen til Ananda for seg selv.. DET tror jeg på.

Sri Aurbindo sier at lykke er den naturlige tilstanden til menneskeheten, men at de utvikler dualitet pga smerte og nytelse (sinnets svingninger). Han fortsetter med å si at begrepene smerte og lidelse skyldes vaner utviklet over tid av sinnet manomaya, som behandler suksess, ære og seier som hyggelige ting og nederlag, fiasko og ulykke som ubehagelig.

I følge Vedantaskolen for Hinduistisk filosofi, er Ananda den tilstanden av opphøyet glede når jivaen blir fri fra alle synder, all tvil, alle ønsker, alle handlinger, alle smerter, alle lidelser og også fra alle fysiske og mentale vanlige nytelser. Etter å ha blitt etablert i Brahman, blir jivanmukti et vesen fri fra gjenfødelsessyklusen. Upanishadene bruker gjentatte ganger ordet Ananda for å betegne Brahman, det innerste selvet, det salige, som, i motsetning til det individuelle selvet, ikke har noen reelle tilknytninger.

Så her ser vi også en forskjell i forståelsen av Anandamaya og Atman.

I følge Vishistadvaita Vedanta skolen, er sann lykke kun tilgjengelig via Guddommelig nåde, gjennom overgivelse. Shri Ramana Maharishi sa "Lykke kan bare oppnås gjennom å oppdage ens sanne selv." Maharishi mente at Ananda kan oppnås gjennom å praktisere Self-inquiry.

Swami Satyananda Saraswati definerer Anandamaya Kosha mer nøytralt. Han sier: Der finnes verken happiness eller unhappiness, en tilstand uten sinnets fluktasjoner / svingninger og refererer til 'livets pendel'. Han sier at Anandamaya er i ro, uansett hva som skjer på utsiden. Når sinnet slutter å svinge (fluctuate), uansett situasjon, da er Ananda. Så han kaller det en homogen tilstand. Han sier videre at Swamier (åndelige lærere) har Ananda i navnet sitt for å minne dem på at de må oppnå et sinn som ikke lenger svinger. Han fortsetter med å si at han er klar over at Ananda er blir ansett som 'Blissful Sheat', men at han har tenkt på dette i mange år og kommet til at et er en tilstand som ikke svinger uansett omstendighet.

Vi er alle forskjellige, det er ikke sikkert at alle vil oppleve Bliss. Jeg vil tro det er knyttet opp mot Kundalini Shakti. Mange refererer til den sammenhengen, det er også min erfaring at Shakti energien må frigjøres. For meg er det som han beskriver i den fjerde Koshaen, en mellomtilstand. Det tomme rommet, awareness (non dual awakening) som E. Tolle snakker om. For det er definitivt bliss, mystiske og salige opplevelser i forbindelse med Kundalinioppvåkning. For å ta det videre, så er det naturlig nok, ulike oppfatninger om hva oppvåkning er. Opplevelsen av oppvåkning kan også være relatert til åpninger av diverse chakra, non-dual. Kundalinioppvåkning er noe jeg har forstått kommer i etterkant av alt dette. 

Atman – True eternal Self

Atman, the soul or the Self refererer til «pure consciousness» eller «consciousness beyond identification with phenomena». 

 

Hinduismen (Upanishadene ifølge Yogapedia) sier at Atman, det evige og uforanderlige, er i alle levende vesener bakenfor kropp /sinn komplekset. Til tross for ulike tolkninger, aksepterer de fleste skoler innen hinduisme og janisme premissene til Atman, i motsetning til Buddhismen som ikke har noe begrep om den enkeltes sjel eller Selv. Det er generelt akseptert at foreningen av Atman og Brahman gjennom selverkjennelsesprosessen er et middel for frigjøring fra ’lidelse’. I følge Buddhisme finnes det ingen uforanderlig essens, Selv eller sjel innenfor den menneskelige struktur, man referer til consciousness som en felles sjel som ER, og at vi verken fødes eller dør (Emptiness, No self).

Innenfor Yoga antas det at når man når den høyeste tilstanden av selvrealisering (frihet fra døds- og gjenfødelsessyklusen, kjent som Moksha eller frigjøring), er Atman identisk med Brahman.

 

Fra Wikipedia: 

Atman er et sentralt tema i hele Upanishads, og "kjenne din Atman" er en av deres tematiske fokus.[ 23 ] Upanishadene sier det Atman betegner "universets endelige essens" så vel som "det vitale pusten i mennesker", som er "ugjennomtrengelig guddommelig i" som verken er født eller dør.[ 24 ] Kosmologi og psykologi kan ikke skilles, og disse tekstene sier at kjernen i enhver persons Selv ikke er kroppen, heller ikke sinnet, heller ikke egoet, men Atman.

Upanishadene uttrykker to distinkte, noe divergerende temaer om forholdet mellom Atman og Brahman. Noen lærer at Brahman (høyeste virkelighet; universelt prinsipp; å være bevissthet-salighet ) er identisk med Atman, mens andre lærer det Atman er en del av Brahman, men ikke identisk med den.[ 25 ][ 26 ] Denne eldgamle debatten blomstret inn i forskjellige doble og ikke-doble teorier i hinduismen. Den Brahmasutra av Badarayana ( ~ 100 BCE ) syntetiserte og forenet disse noe motstridende teoriene, og uttalte at Atman og Brahman er forskjellige i noen henseender, spesielt under uvitenhetstilstanden, men på det dypeste nivået og i tilstanden til selvrealisering, Atman og Brahman er identiske, ikke-forskjellige ( Advaita ).[ 25 ] I følge Koller motarbeidet denne syntesen den dualistiske tradisjonen for Samkhya-Yoga-skoler og realismedrevne tradisjoner fra Nyaya-Vaiseshika-skoler, slik at den kan bli grunnlaget for Vedanta som hinduismens mest innflytelsesrike åndelige tradisjon.[ 25 ]
 

Les mer her:

https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%80tman_(Hinduism)

https://www.yogapedia.com/definition/5245/atman

Kilder:

Swami Satyananda Saraswati

Prana Sutra, Yoga journal, Yogapedia, Yogabasics, Santhana Dara

Siv-Anita Øiaas

www.thejourneyofzen.com

bottom of page